Trwa ładowanie...
d3tz9rg
d3tz9rg
espi

BZWBK - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (34/2013)

BZWBK - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (34/2013)
Share
d3tz9rg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BZWBK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 12 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła, zgodnie §32 pkt 10 Statutu Banku i innymi obowiązującymi przepisami oraz normami zawodowymi, uchwałę w sprawie wyboru Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia: - badania półrocznego sprawozdania finansowego Banku i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za pierwsze półrocze 2013, - badania sprawozdania finansowego Banku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2013. Dane o wybranym podmiocie: Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa. Podstawa uprawnień: Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 73. Bank korzystał z usług konsultingowych i doradztwa podatkowego, świadczonych przez Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.
k. oraz inne spółki z grupy Deloitte. Zdaniem Banku świadczone usługi nie mają wpływu na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezstronności i niezależności audytora. Umowy Banku z Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zostaną zawarte na okresy niezbędne do przeprowadzenia wymienionych prac. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 12-06-2013 Re: Selection of auditor Current Report no. 34/2013 Bank Zachodni WBK S.A. (“Bank”) would like to advise that on 12 June 2013, pursuant to §32 point 10 of the Bank’s Statutes and industry standards, the Supervisory Board passed a resolution whereby was selected Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. to: - audit of Bank’s semi-annual financial statements and consolidated financial statements of BZ WBK Group for the first half of 2013, - audit of Bank’s financial statements and consolidated financial statements of BZ WBK Group for the year 2013. Data of the selected auditor: Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa. Legal basis: Deloitte Audyt Sp. z o.o. is listed under no. 73 on the list of entities entitled to audit financial statements. The Bank contracted Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. and other companies from Deloitte Group for consulting and tax advisory services.
According to Bank’s opinion provided services do not influence assurance of appropriate level of the auditor’s neutrality and independence. The Bank will sign agreements with Deloitte Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. for the terms required to carry out the specified works. Legal basis: § 5 clause 1 point 19 of the Ministry of Finance ordinance dated February 19, 2009 re. current and financial reporting by securities issuers and conditions for treatment as equivalent of information provided under law of non-member states. | |

d3tz9rg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK ZACHODNI WBK SA
(pełna nazwa emitenta)
BZWBK
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-950 WROCŁAW
(kod pocztowy) (miejscowość)
RYNEK 9/11
(ulica) (numer)
071 - 370-10-01 071 - 370-24-36
(telefon) (fax)
www.bzwbk.pl
(e-mail) (www)
896-000-56-73 930041341
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Elżbieta Kaleta-Jagiełło dyrektor ds. korporacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tz9rg

Podziel się opinią

Share
d3tz9rg
d3tz9rg