Trwa ładowanie...
d2dc1z2
espi

C&C ENERGY SA - Powołanie Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. (3/2011)

C&C ENERGY SA - Powołanie Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. (3/2011)
Share
d2dc1z2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | C&C ENERGY SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie §5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 28 styczna 2011 r., powołano osobę zarządzającą emitenta.W trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej Clean&Carbon Energy S.A. Rada Nadzorcza uchwałą Nr 2/28/01/2011 z 28 stycznia 2011 powołuje Pana Tomasza Szamlewskiego na funkcję Prezesa Zarządu (data powołania 28 styczeń 2011r). Rada Nadzorcza uchwałą nr 3/28/01/2011 powierzyła funkcję Wiceprezesa Zarządu
Clean&Carbon Energy S.A. Panu Wiesławowi Żurawskiemu, dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Clean&Carbon Energy S.A.Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk, opis przebiegu pracy zawodowej, a także wskazanie innej działalności nowego Prezesa Zarządu zawarte są w załączniku do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik.docx | Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk, opis przebiegu pracy zawodowej Prezesa Zarządu. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CLEAN&CARBON ENERGY SA
(pełna nazwa emitenta)
C&C ENERGY SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-674 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marynarska 21
(ulica) (numer)
022 325 35 01 022 325 35 08
(telefon) (fax)
www.ccenergy.pl
(e-mail) (www)
526-00-33-418 012774867
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Tomasz Szamlewski Prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dc1z2

Podziel się opinią

Share
d2dc1z2
d2dc1z2