Trwa ładowanie...
d1oj4oh
espi

C&C ENERGY SA - Raport kwartalny Q 3/2012

C&C ENERGY SA - Raport kwartalny Q 3/2012
Share
d1oj4oh
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
za 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 za 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31 za 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-12-31 za 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-04-01 do 2011-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 796 13 726 1 907 3 108
II, Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 694 1 910 414 432
III. Zysk (strata) brutto 1 678 1 910 410 432
IV. Zysk (strata) netto 1 338 1 496 327 339
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 778 710 -680 161
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności iwestycyjnej 2 476 -874 606 -198
VII.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 250 0 61 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -52 -164 -13 37
IX. Aktywa, razem 562 867 559 542 137 681 126 685
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 107 1 006 515 228
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 107 1 006 515 228
XIII. Kapitał własny 560 760 558 536 137 166 126 457
XIV. Kapitał zakładowy 381 651 381 651 93 354 86 409
XV. Liczba akcji (w szt.) 954 128 000 954 128 000 954 128 000 954 128 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,001 0,002 0,0004 0,0004
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,001 0,002 0,0004 0,0004
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 0,59 0,59 0,14 0,13
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 0,59 0,59 0,14 0,13
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) 0 0 0 0
stan na 2012-12-31 koniec 3 kwartału /2012 stan na 2012-03-31 koniec 2011 roku stan na 2012-12-31 koniec 3 kwartału /2012 stan na 2012-03-31 koniec 2011 roku
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 796 11 070 1 907 3 494
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 694 3 697 414 888
III. Zysk (strata) brutto 1 678 3 673 410 883
IV. Zysk (strata) netto 1 338 2 402 327 696
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 778 701 -680 168
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 476 -874 606 -210
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 250 0 61 0
VIII. Przepływy pienięzne netto, razem -52 -173 -13 0
IX. Aktywa, razem 562 867 559 442 137 681 129 875
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 107 551 515 132
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 107 551 515 132
XIII. Kapitał własny 560 760 559 442 137 166 134 548
XIV. Kapitał zakładowy 381 651 381 651 93 354 91 708
XV. Liczba akcji (w szt.) 954 128 000 954 128 000 954 128 000 954 128 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,001 0,003 0,0004 0,0001
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,001 0,003 0,0004 0,0001
XVIII.Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 0,59 0,59 0,14 0,14
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 0,59 0,59 0,14 0,14
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis
kwartalne sprawozdanie finansowe 01.10.2012-31.12.2012.pdf kwartalne sprawozdanie finansowe za okres 1 pazdziernik do 31 grudzien 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2012
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według
w walucie
data przekazania: 2013-02-14
CLEAN&CARBON ENERGY SA
(pełna nazwa emitenta)
C&C ENERGY SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-120 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złota 59
(ulica) (numer)
22 10 10 770 22 222 17 54
(telefon) (fax)
www.cce.pl
(e-mail) (www)
526-00-33-418 012774867
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Edmund Sędzikowski Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oj4oh

Podziel się opinią

Share
d1oj4oh
d1oj4oh