Trwa ładowanie...
d157lj3

C&C ENERGY SA - Wnioski akcjonariuszy dotyczące pociągnięcia do odpowiedzialności byłych czlonków...

C&C ENERGY SA - Wnioski akcjonariuszy dotyczące pociągnięcia do odpowiedzialności byłych czlonków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki Clean&Carbon Energy S.A. (65/2011)

Share
d157lj3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 65 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | C&C ENERGY SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wnioski akcjonariuszy dotyczące pociągnięcia do odpowiedzialności byłych czlonków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki Clean&Carbon Energy S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem czlonkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż w dniu 24 listopada 2011 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prezes Zarzadu Pan Wielkosław Staniszewski oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jacek Janiszewski Spółki Clean&Carbon Energy S.A. wnieśli o umieszczeniu w porządku obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwał w sprawie odpowiedzialności byłych członków zarządu Spółki, tj.
Jacka Piotrowskiego i Dariusza Witkowskiego oraz byłych członków Rady Nadzorczej Spółki tj. Wojciecha Buczkowskiego, Szymona Bujalskiego, Andrzeja Mikosza, Szymona Wałacha, Tomasza Jaranowskiego, Slawomira Mamzera, Adama Piwnika za dzialanie na szkodę Spółki, a wedlug oświadczenia wnioskodawców uzasadnienie do umieszczenia w porządku obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia Spółki tejże uchwały, stanowi Uchwała Nr 2/18/11/2011 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 listopada 2011 roku oraz treść " Oświadczenia do protokołu", będącego zalącznikiem do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 roku. Ponadto Prezes Zarządu Pan Wielkosław Staniszewski oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jacek Janiszewski wnieśli o umieszczenie w porządku obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwały w sprawie pozbawienia wynagrodzenia bylego czlonka Rady Nadzorczej Wojciecha Buczkowskiego za okres od 01 marca 2011 roku do 18 siernia 2011 roku, z powodu rażącego naruszenia obowiązków członka Rady
Nadzorczej Spółki Clean&Carbon Energy S.A., co według oświadczenia wnioskodawców stanowi między innymi naruszenie Rozdziału III punkt 5 załącznika do uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 19 maja 2010 roku " Dobre praktyki spółek notowanych na GPW", a nadto z powodu działania na szkodę Społki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d157lj3

| | | CLEAN&CARBON ENERGY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | C&C ENERGY SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-674 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marynarska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 6400820 | | 22 6400823 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.cce.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-00-33-418 | | 012774867 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Wielosław Staniszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d157lj3

Podziel się opinią

Share
d157lj3
d157lj3