Trwa ładowanie...
d1l86ej
d1l86ej
espi

CAPITAL - Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta (4/2011)

CAPITAL - Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta (4/2011)
Share
d1l86ej
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-09
Skrócona nazwa emitenta
CAPITAL
Temat
Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Capital Partners S.A. niniejszym informuje, że w dniu 9 lutego 2011 r. nabył 1 (jedną) Obligację na okaziciela serii A o wartości nominalnej w dniu emisji wynoszącej 96.000,00zł.Podstawę prawną nabycia stanowi art. 25 Ustawy o obligacjach i Uchwała Zarządu Emitenta. Obligacja została nabyta w celu umorzenia. Jednostkowa cena nabycia Obligacji wyniosła 45.665,00zł. Nabyta Obligacja została umorzona w dniu 9 lutego 2011r.Informacja o podjęciu decyzji o emisji Obligacji na okaziciela serii A nie została podana do publicznej wiadomości Raportem bieżącym z uwagi na fakt, iż łączna wartość emitowanych Obligacji nie przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CAPITAL PARTNERS SA
(pełna nazwa emitenta)
CAPITAL Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-103 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Królewska 16
(ulica) (numer)
+48 22 330 68 80 +48 22 330 68 81
(telefon) (fax)
biuro@c-p.pl www.c-p.pl, www.capital-partners.pl
(e-mail) (www)
5272372698 015152014
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Paweł Bala Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1l86ej

Podziel się opinią

Share
d1l86ej
d1l86ej