Trwa ładowanie...
d204bhl
d204bhl
espi

CASH FLOW S.A. - Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych (19/2013)

CASH FLOW S.A. - Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych (19/2013)
Share
d204bhl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, że w dniu 17 czerwca 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Cash Flow S. A. Anny Iglińskiej ? Gniady w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) dotyczące transakcji na akcjach emitenta o następującej treści: "Działając na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 r. (Dz .U. Nr 229, poz. 1950) informuję, że jako Członek Rady Nadzorczej Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej "Spółka") w dniach od 22 maja 2013 roku do 14 czerwca 2013 roku nabyłam w drodze kupna na własny rachunek 29.010 (słownie: dwadzieścia
dziewięć tysięcy dziesięć) sztuk akcji serii C wyemitowanych przez Spółkę za łączną cenę 64.243,04 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści trzy złotych 04/100). Średnia cena zakupu jednej akcji wyniosła 2,21 złotego. Transakcje zakupu akcji zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. w dniach od 22 maja 2013 do 14 czerwca 2013 roku w trybie sesyjnym zwykłym i kształtowały się następująco: - 22 maja 2013 roku zakup 5.157 (słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) sztuk akcji serii C, za łączną kwotę 10.680,06 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 06/100), średnia cena zakupu jednej akcji w zaokrągleniu wyniosła 2,07 złotego, - 24 maja 2013 roku zakup 500 (słownie: pięćset) sztuk akcji serii C, za łączną kwotę 1.090 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt złotych), średnia cena zakupu jednej akcji w zaokrągleniu wyniosła 2,18 złotego, - 11 czerwca 2013 roku zakup 7.502 (słownie: siedem tysięcy pięćset dwie) sztuki akcji serii C, za
łączną kwotę 16.244,70 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści cztery 70/100), średnia cena zakupu jednej akcji w zaokrągleniu wyniosła 2,17 złotego, - 12 czerwca 2013 roku zakup 6.839 (słownie: sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) sztuk akcji serii C, za łączną kwotę 15.515,80 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset piętnaście złotych 80/100), średnia cena zakupu jednej akcji w zaokrągleniu wyniosła 2,27 złotego, - 14 czerwca 2013 roku zakup 9.012 (słownie: dziewięć tysięcy dwanaście) sztuk akcji serii C, za łączną kwotę 20.712,48 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset dwanaście złotych 48/100), średnia cena zakupu jednej akcji w zaokrągleniu wyniosła 2,30 złotego Łączna wartość zbytych akcji Cash Flow S. A. w dniach od 22 maja 2013 roku do 14 czerwca 2013 roku przekroczyła kwotę 5.000 EUR, przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Mając na uwadze powyższe, zgodnie z § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia informacje
o tych transakcjach należy przekazać do 17 czerwca 2013 roku, co czynię niniejszym pismem." Podstawa prawna sporządzenia raportu - art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CASH FLOW S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-300 Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
Perla 14 14
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6292187266 277463484
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Grzegorz Gniady Prezes Zarząu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d204bhl

Podziel się opinią

Share
d204bhl
d204bhl