Trwa ładowanie...
d3q6rwx
d3q6rwx
espi

CCC - Podpisanie umowy znaczącej (51/2014)

CCC - Podpisanie umowy znaczącej (51/2014)
Share
d3q6rwx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-16 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CCC | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 15 października 2014 roku podmiot zależny od Emitenta, CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, podpisała umowę o wielocelowy limit kredytowy z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: Bank) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57. Przedmiotem umowy jest limit kredytowy do łącznej kwoty 205.000.000,00 PLN (słownie: dwieście pięć milionów złotych, 00/100), z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki. W ramach zawartej umowy Bank udziela Spółce limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym do łącznej kwoty nieprzekraczającej 200.000.000,00 PLN oraz w formie gwarancji bankowych lub akredytyw do łącznej kwoty nieprzekraczającej 5.000.000,00 PLN. Limit oprocentowany będzie wg zmiennej stopy WIBOR powiększonej o marżę banku. Limit udzielony jest do dnia 15 października 2015 r., a okres ważności wnioskowanych Gwarancji nie może wykraczać poza 31 października 2017 r. Zabezpieczenie umowy stanowią: hipoteka umowna do
wysokości 205.000.000,00 PLN na prawie własności przysługującym podmiotowi powiązanemu (CCC Factory Sp. z o.o.) w zakresie nieruchomości gruntowej położonej w Polkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1U/00049122/0 oraz poręczenia udzielone przez Emitenta i podmioty z Grupy Kapitałowej: CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. oraz CCC Factory Sp. z o.o. do kwoty 240.000.000,00 PLN z tytułu kredytu w rachunku bieżącym oraz 6.000.000,00 PLN z tytułu gwarancji bankowych oraz akredytyw ? ważne do 15 października 2019 roku wraz z oświadczeniami o poddaniu się przez CCC.eu Sp. z o.o. oraz ww. Spółki, egzekucji do kwoty 246.000.000,00 PLN z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 31 października 2019 roku. Jednocześnie w dniu 15 października 2014 roku Emitent podpisał z Bankiem umowę o otwarcie linii gwarancji do łącznej kwoty 5.000.000,00 PLN. Zlecenia udzielania gwarancji określono do
31 października 2015 roku, a datę wygaśnięcia gwarancji do 31 października 2016 roku. Zabezpieczenie niniejszej umowy stanowią poręczenia przyszłych zobowiązań udzielone przez podmioty z Grupy Kapitałowej: CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., CCC.eu Sp z o.o. oraz CCC Factory Sp. z o.o. do kwoty 6.000.000,00 PLN, ważne do 31 października 2018 roku wraz z oświadczeniami o poddaniu się przez Emitenta i ww. Spółki, egzekucji do kwoty 6.000.000,00 PLN z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 31 października 2018 roku. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych. Łączne zaangażowanie Banku Polska Kasa Opieki S.A. wobec Grupy CCC wyniesie maksymalnie 210.000.000,00 PLN. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCC Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101 Polkowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strefowa 6
(ulica) (numer)
076 845 84 00 076 845 84 31
(telefon) (fax)
ccc@ccc.eu www.ccc.eu
(e-mail) (www)
6922200609 390716905
(NIP) (REGON)
d3q6rwx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Piotr Nowjalis Wiceprezes Zarządu
2014-10-16 Mariusz Gnych Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q6rwx

Podziel się opinią

Share
d3q6rwx
d3q6rwx