Trwa ładowanie...
d2dae38
d2dae38
espi

CCC - Rozwiązanie umowy znaczącej (50/2014)

CCC - Rozwiązanie umowy znaczącej (50/2014)
Share
d2dae38
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-16
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Rozwiązanie umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 15 października 2014 roku podpisał aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 9 października 2013 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 48/2013 z 10 października 2013 roku. Niniejszym aneksem Strony postanowiły rozwiązać ww. umowę za porozumieniem, ze skutkiem na dzień podpisania. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCC Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101 Polkowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strefowa 6
(ulica) (numer)
076 845 84 00 076 845 84 31
(telefon) (fax)
ccc@ccc.eu www.ccc.eu
(e-mail) (www)
6922200609 390716905
(NIP) (REGON)
d2dae38

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Piotr Nowjalis Wiceprezes Zarządu
2014-10-16 Mariusz Gnych Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dae38

Podziel się opinią

Share
d2dae38
d2dae38