Trwa ładowanie...
d120666
d120666
espi

CCC - Wpis zastawu rejestrowego (57/2014)

CCC - Wpis zastawu rejestrowego (57/2014)
Share
d120666

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CCC | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wpis zastawu rejestrowego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 listopada 2014 roku wpłynęło do CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, spółki zależnej od Emitenta, postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy ? Rejestru Zastawów z dnia 13 listopada 2014 roku. Postanowienie dotyczy wpisu zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do gatunku, stanowiących zapasy towarów handlowych do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 112.720.720,00 PLN na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie. Wartość ewidencyjna towarów na dzień 1 listopada 2014 roku uwidoczniona w Rejestrze Zastawów wynosi: 150.000.000,00 PLN. Powyżej opisany zastaw został ustanowiony w związku z podpisaniem przez Spółkę CCC.eu Sp. z o.o. umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 100.000.000,00 PLN z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie. O zawarciu w/w umowy Spółka informowała raportem bieżącym nr
53/2014 z dnia 30 października 2014 roku. Ponadto, zgodnie z § 7 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych (..) Zarząd CCC S.A. informuje, że pomiędzy Emitentem, spółką zależną od Emitenta i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania. Wartość zastawu na aktywach ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCC Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101 Polkowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strefowa 6
(ulica) (numer)
076 845 84 00 076 845 84 31
(telefon) (fax)
ccc@ccc.eu www.ccc.eu
(e-mail) (www)
6922200609 390716905
(NIP) (REGON)
d120666

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Piotr Nowjalis Wiceprezes Zarządu
2014-11-17 Mariusz Gnych Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d120666

Podziel się opinią

Share
d120666
d120666