Trwa ładowanie...
d27t0al
d27t0al
espi

CCC - Zmiana umowy znaczącej (52/2013)

CCC - Zmiana umowy znaczącej (52/2013)
Share
d27t0al

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CCC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CCC S.A. informuje, że w dniu 28 października 2013 r. Spółka otrzymała podpisany egzemplarz aneksu z dnia 25 października 2013 r. do umowy z dnia 28 października 2010 r., zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, zwaną dalej "PKO BP SA". Spółka informowała o zawarciu ww. umowy raportem bieżącym nr 49/2010 w dniu 29 października 2010 r. i wprowadzonych do niej zmianach raportem RB nr 12/2012 z 29 lutego 2012 r. Przedmiotowy aneks zwiększa wartość kredytu udzielonego w formie limitu kredytowego wielocelowego do kwoty 120.000.000,00 PLN (poprzednia wartość 75.000.000,00 PLN) na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności, w tym limitu na gwarancje bankowe do wysokości 20.000.000,00 PLN. (poprzednia wartość 5.000.000,00 PLN) Jednocześnie zmianie uległ termin wykorzystania limitu i spłaty kredytu do 26 października 2015 r. (poprzedni termin 27 października 2013 r.). W związku z zawarciem aneksu do ww. umowy
zmianie uległo zabezpieczenie kredytu w postaci zwiększenia wartości zabezpieczenia kredytu na rzeczach ruchomych oznaczonych co do gatunku (zapasach) i cesji praw z polisy ubezpieczonej ww. zapasów o wartości nie niższej niż 180.000.000,00 (poprzednia wartość 112.500.000,00 PLN) oraz dokonania wpisu hipoteki na nieruchomości należącej do Emitenta, położonej w miejscowości Chróstnik 22b, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1U/00041763/9 do kwoty 45.000.000,00 PLN. Pozostałe postanowienia umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych. Zaangażowanie PKO BP S.A. z tytułu udzielonych kredytów i gwarancji wyniesie maksymalnie 120.000.000,00 PLN. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCC Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101 Polkowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strefowa 6
(ulica) (numer)
076 845 84 00 076 845 84 31
(telefon) (fax)
ccc@ccc.eu www.ccc.eu
(e-mail) (www)
6922200609 390716905
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Piotr Nowjalis Wiceprezes
2013-10-28 Mariusz Gnych Wiceprezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27t0al

Podziel się opinią

Share
d27t0al
d27t0al