Trwa ładowanie...
dxpwods
espi
15-12-2010 22:56

CEDC - Raport bieżący CEDC?Informacja w sprawie zatwierdzenia odwołania PricewaterhouseCoopers sp...

CEDC - Raport bieżący CEDC?Informacja w sprawie zatwierdzenia odwołania PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z funkcji niezależnego biegłego rewidenta CEDC, wyznaczenia Ernst&Young Audit sp. z o.o. na funkcję niezależnego biegłego rewidenta CEDC oraz o złożeniu raportu bieżącego na Formularzu 8-K w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) (51/2010)

Share
dxpwods

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CEDC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący CEDC?Informacja w sprawie zatwierdzenia odwołania PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z funkcji niezależnego biegłego rewidenta CEDC, wyznaczenia Ernst&Young Audit sp. z o.o. na funkcję niezależnego biegłego rewidenta CEDC oraz o złożeniu raportu bieżącego na Formularzu 8-K w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 oraz art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 w związku z §25 oraz § 5 ust. 1 pkt 20 w związku z § 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.), Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") informuje niniejszym, że złożyła dzisiaj w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) raport bieżący na Formularzu 8-K dotyczący zatwierdzenia odwołania PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z funkcji niezależnego biegłego rewidenta CEDC oraz w
sprawie wyznaczenia Ernst&Young Audit Sp. z o.o. na funkcję niezależnego biegłego rewidenta CEDC.Raport bieżący na Formularzu 8-K został złożony przez CEDC zgodnie z wymogami amerykańskiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. (ang. Securities Exchange Act of 1934), której CEDC podlega w związku z notowaniem akcji Spółki na rynku NASDAQ w Stanach Zjednoczonych. W tym miejscu CEDC pragnie wskazać, że w spółkach utworzonych zgodnie z prawem amerykańskim występują różnice względem polskich spółek utworzonych zgodnie z prawem polskim.W przekazywanym raporcie bieżącym na Formularzu 8-K, Spółka wskazała, że Komitet ds. Audytu przy Radzie Dyrektorów zatwierdził odwołanie PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. ("PwC") z funkcji niezależnego biegłego rewidenta Spółki po zakończeniu przez PwC realizacji usług związanych z badaniem rocznego sprawozdania finansowego Spółki na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz powiązanych przeglądów kwartalnych za 2010 rok. Ponadto, w raporcie bieżącym na Formularzu 8-K, Spółka
wskazała, że wyznaczyła Ernst&Young Audit Sp. z o.o. ("E&Y") na swojego niezależnego biegłego rewidenta począwszy od przeglądów kwartalnych za 2011 rok oraz badania za rok finansowy kończący się w dniu 31 grudnia 2011 roku. Mianowanie E&Y zostało zatwierdzone przez Komisję ds. Audytu przy Radzie Dyrektorów Spółki.Dodatkowo, w raporcie bieżącym na Formularzu 8-K, Spółka wskazała, że raporty PwC na temat sprawozdań finansowych Spółki za lata finansowe zakończone 31 grudnia 2008 roku i 2009 roku nie zawierają żadnych opinii negatywnych, rezygnacji z wyrażenia opinii, ani opinii z zastrzeżeniami lub zmianami ze względu na niepewność, zakres badania lub zasady rachunkowości. W latach finansowych Spółki zakończonych 31 grudnia 2008 roku i 2009 roku, a także do 31 grudnia 2010 roku nie odnotowano żadnych (i) rozbieżności z PwC odnośnie kwestii dotyczących zasad rachunkowości lub praktyk księgowych, ujawnień zawartych w sprawozdaniu finansowym, zakresu lub procedury badania, które w razie nierozstrzygnięcia w sposób
zadowalający dla PwC, spowodowałyby ujawnienie przez PwC przedmiotu takiej rozbieżności w związku z raportami PwC; ani (ii) zdarzeń podlegających ujawnieniu opisanych w Ustępie 304(a)(1)(v) Rozporządzenia S-K., zgodnie z przepisami amerykańskimi, którym Spółka podlega.Spółka przekazała PwC kopię ujawnień zawartych w raporcie bieżącym na Formularzu 8-K i poprosiła PwC o wydanie pisma adresowanego do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission), w którym PwC potwierdza ujawnione informacje lub odmawia ich potwierdzenia. Kopia tego pisma jest złożona w formie Załącznika do raportu bieżącego na Formularzu 8-K .Dodatkowo, w raporcie bieżącym na Formularzu 8-K, Spółka wskazała, że w latach finansowych Spółki zakończonych 31 grudnia 2008 roku i 2009 roku, a także do dnia raportu bieżącego na formularzu 8-K, o którym mowa powyżej, Spółka ani żadna osoba w jej imieniu nie konsultowała się z E&Y odnośnie (i) zastosowania zasad rachunkowości dla pewnych transakcji
zrealizowanych lub proponowanych, lub rodzaju opinii z badania, która mogłyby być wydana na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, a firma E&Y nie przedstawiła Spółce żadnego pisemnego raportu ani porady ustnej, które zdaniem E&Y stanowiłyby istotny czynnik wpływający na Spółkę przy podejmowaniu decyzji odnośnie do kwestii dotyczących rachunkowości, badania lub sprawozdawczości finansowej; oraz (ii) nie stwierdzono żadnych kwestii, które byłyby przedmiotem rozbieżności zgodnie z definicją w Ustępie 304(a)(1)(iv) Rozporządzenia S-K, ani zdarzeń podlegających ujawnieniu, jak opisano to w Ustępie 304(a)(1)(v) Rozporządzenia S-K, zgodnie z przepisami amerykańskimi, którym Spółka podlega.W związku z art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), w załączeniu CEDC przekazuje polskie tłumaczenie treści raportu bieżącego na Formularzu
8-K. CEDC informuje ponadto, iż angielska wersja treści raportu bieżącego na Formularzu 8-K dostępna jest na stronie internetowej Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) po wpisaniu nazwy Spółki pod adresem:http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.htmlNa podstawie § 5 ust. 1 punkt 19 w związku z § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz.259, ze zm.), Spółka poniżej przedstawia informacje dotyczące podmiotu do badania sprawozdań finansowych.Nazwa podmiotu: Ernst&Young Audit sp. z o.o., wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 6468Adres: Rondo ONZ 1, 00-124 WarszawaData wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych: 9 grudnia 2010 r. Komitet ds. Audytu
przy Radzie Dyrektorów mianował Ernst&Young Audit sp. z o.o. na funkcję niezależnego biegłego rewidenta CEDC, przy czym (i) powyższy wybór będzie przedmiotem ratyfikacji poprzez stosowną uchwałę, przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jako wyraz praktyki korporacyjnej, której przestrzegają spółki prawa amerykańskiego, oraz (ii) Ernst&Young Audit sp. z o.o. zacznie świadczyć usługi na rzecz CEDC począwszy od przeglądów kwartalnych za 2011 rok oraz badania za rok finansowy kończący się w dniu 31 grudnia 2011 roku, jak zostało to opisane powyżej.Spółka nie korzystała dotychczas z usług Ernst&Young Audit sp. z o.o.Podstawa uprawnień: Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym: 130.Umowa z Ernst&Young Audit sp. z o.o. jeszcze nie została zawarta.Na podstawie § 5 ust. 1 punkt 20 w związku z § 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, ze zm.), Spółka informuje, że odwołanie PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z funkcji niezależnego biegłego rewidenta CEDC wynika z decyzji CEDC. Ponadto, Spółka wskazuje iż, brak jest dotychczas przypadków rezygnacji z wyrażenia opinii, wydania opinii negatywnych albo opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych CEDC przez PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. Jak zostało wskazane powyżej, Komitet ds. Audytu przy Radzie Dyrektorów zatwierdził odwołanie PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z funkcji niezależnego biegłego rewidenta Spółki po zakończeniu przez PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. realizacji usług związanych z badaniem rocznego sprawozdania finansowego Spółki na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz powiązanych przeglądów kwartalnych za 2010 rok. Spółka wskazuje,
że dotychczas brak jest rozbieżności odnośnie interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, jakie miały miejsce pomiędzy osobami zarządzającymi Spółką a PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych CEDC.W tym miejscu, Spółka wskazuje, że wystąpiła z wnioskiem do PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., zgodnie z brzmieniem § 26 ustęp 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, ze zm.) o sporządzenie pisma adresowanego do Komisji Nadzoru Finansowego, w którym PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. potwierdzi informacje podane w niniejszym raporcie bieżącym
lub odmówi ich potwierdzenia.Załączniki:1. Polskie tłumaczenie treści raportu bieżącego na Formularzu 8-K.Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 oraz art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz § 5 ust. 1 pkt 19 w zw. z §25 oraz § 5 ust. 1 pkt 20 w zw. z § 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania zarównoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik_Polskie tłumaczenie treści raportu bieżącego na Formularzu 8-K..pdf | Polskie tłumaczenie treści raportu bieżącego na Formularzu 8-K. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpwods

| | | Central European Distribution Corporation | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CEDC | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | NJ 08054 | | Mt. Laurel | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Atrium Executive Suites, 3000 Atrium Way, Suite 26 | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 456 60 00 | | 022 456 60 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@cedc.com.pl | | www.cedc.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5418652710 | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Christopher Biedermann Dyrektor Finansowy Christopher Biedermann

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpwods
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dxpwods
dxpwods