Trwa ładowanie...
dm1ulkm
espi

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego (...

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego (2/2011)
Share
dm1ulkm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ("Spółka") informuje, że 28 stycznia 2011 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14 stycznia 2011 r. ("Postanowienie") o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.Zgodnie z Postanowieniem kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty 3.483.329,50 (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć 50/100) złotych do kwoty 3.406.825,20 (słownie: trzy miliony czterysta sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć 20/100) złotych.Powyższa zmiana została dokonana na podstawie Uchwały nr 11 z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podjętej w dniu 20 września 2010 r. i jest konsekwencją umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.Po zarejestrowaniu obniżenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.406.825,20 złotych i dzieli się na 34.068.252 (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje serii
B o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, uprawniających do 34.068.252 (słownie: trzydziestu czterech milionów sześćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu pięćdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Jednocześnie Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. informuje, iż po zarejestrowaniu przez Sąd zmiany, o której mowa powyżej, statut Spółki będzie miał treść załączoną do niniejszego raportu (tekst jednolity).Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | tekst jednolity statutu CPD SA.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rondo ONZ 1
(ulica) (numer)
(022) 544 81 00 (022) 544 81 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
dm1ulkm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu
2011-01-28 Christopher Bruce Członek Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm1ulkm

Podziel się opinią

Share
dm1ulkm
dm1ulkm