Trwa ładowanie...
d4fiq4o
espi

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Raport roczny R 2013

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d4fiq4o
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 199 760 180 785 47 438 43 316
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 535 - 7 366 839 - 1 765
Zysk (strata) brutto 925 - 9 971 220 - 2 389
Zysk (strata) netto 467 - 8 831 111 - 2 116
Aktywa razem 107 552 118 780 25 934 29 054
Aktywa trwałe 93 393 104 127 22 520 25 470
Aktywa obrotowe 14 159 14 653 3 414 3 584
Kapitał własny 44 628 44 161 10 761 10 802
Kapitał akcyjny 23 567 23 567 5 683 5 765
Zobowiązania razem 62 924 74 619 15 173 18 252
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 33 524 39 738 8 084 9 720
Liczba akcji - w szt. 23 566 900 23 566 900 23 566 900 23 566 900
Wartość księgowa na akcję (w zł / EURO) 1,89 1,87 0,46 0,46
Zysk (strata) netto na akcję (w zł / EURO) 0,02 - 0,37 0,00 - 0,09
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 451 11 052 4 144 2 648
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 2 285 - 14 547 - 543 - 3 485
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 15 195 - 622 - 3 608 - 149
Zmiana stanu środków pieniężnych - 29 - 4 117 - 7 - 986
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
list Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie finansowe za 2013 r..pdf Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta
Oświadczenie dot. podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego.pdf Oświadczenie dot. podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie dot. rzetelności sporządzenia rocznego sprawozdania.pdf Oświadczenie dot. rzetelności sporządzania rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 r..pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4fiq4o

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | ustawy o rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-195 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Słomińskiego | | 19 lok. 524 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 431 77 00 | | 22 431 77 03 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | enel@enel.pl | | www.enel.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 524-259-33-60 | | 140802685 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | PKF CONSULT Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Adam Stanisław Rozwadowski Prezes Zarządu Adam Stanisław Rozwadowski
2014-03-21 Jacek Jakub Rozwadowski Wiceprezes Zarządu Jacek Jakub Rozwadowski

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Żaneta Bujalska Główny Księgowy Żaneta Bujalska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4fiq4o

Podziel się opinią

Share
d4fiq4o
d4fiq4o