Trwa ładowanie...
d2cuulp

CEZ, a.s. - Grupa ČEZ osiągnęła w 2012 roku czysty zysk 40,2 miliarda koron (10/2013)

CEZ, a.s. - Grupa ČEZ osiągnęła w 2012 roku czysty zysk 40,2 miliarda koron (10/2013)

Share
d2cuulp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CEZ, a.s. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Grupa ČEZ osiągnęła w 2012 roku czysty zysk 40,2 miliarda koron | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Grupa ČEZ na przekór negatywnemu rozwojowi potrafiła spełnić awizowane wyniki. Przychody międzyrocznie wzrosły o ponad 5 mld CZK i osiągnęły wysokość 215,1 mld CZK. Zysk operacyjny przed odpisami (EBITDA)
międzyrocznie obniżył się o 2,1 % (o 1,8 mld CZK) na 85,5 mld CZK, ale o 0,5 mld CZK przekroczył oczekiwania. Czysty zysk międzyrocznie tylko nieznacznie obniżył się o 1,5 % na 40,2 miliarda koron (0,2 mld CZK ponad oczekiwania). W 2013 roku Grupa ČEZ oczekuje EBITDA około 80 mld CZK i czystego zysku około 37 miliardów koron. Oczekiwany spadek zysku odzwierciedla niekorzystny rozwój sytuacji na europejskich rynkach energetycznych, wyraźny spadek cen energii siłowej, niższy przydział pozwoleń emisyjnych na produkcję, oraz spadek produkcji w Republice Czeskiej. Wyniki ubiegłego roku odzwierciedlają bezprecedensową sytuację w Albanii. W styczniu 2013 roku - po odebraniu licencji i mianowaniu tzw. administratora ? działalność ČEZ w Albanii definitywnie ukończono. Gospodarowanie miejscowej spółki
dystrybucyjnej już nie ma żadnego wpływu na wyniki Grupy ČEZ a spółka podjęła pierwszy krok w kierunku wszczęcia międzynarodowego arbitrażu z powodu nieochronionej inwestycji. Pozostałe działania Grupy ČEZ rozwijały się, na przekór problemom ekonomicznym i długowym europejskiej ekonomiki, lepiej niż planowano (zwłaszcza w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i gazu odbiorcom końcowym i w zakresie tradingu). Grupa ČEZ nawet przekazała w 2012 roku czeskiemu państwu o 1,3 miliarda więcej, niż w poprzednim roku. W sumie na podatkach i dywidendach odprowadziła do wspólnej kasy 44 mld CZK, to znaczy ponad 4 tysiące koron na każdego obywatela Republiki Czeskiej. "Wszystkie wielkie energetyki w Europie ciężko walczą z niestabilnym środowiskiem, znacznym spadkiem cen hurtowych energii elektrycznej i trudną do prognozowania przyszłością. Realizują rozległe sprzedaże majątku i znaczną redukcję liczby pracowników. Grupa ČEZ na razie potrafiła dostosować się do negatywnego trendu, jest nadal jedną z najmniej
zadłużonych energetyk w Europie i cieszy się dobrą kondycją finansową. Środki pieniężne wytworzone w ramach naszej działalności operacyjnej wynosiły niemal 65 miliardów koron. Spółki energetyczne w Europie zachodniej wyraźniej odczuwają skutki kryzysu ekonomicznego i wzrastającą regulację energetyki w swoich wynikach. Dzięki naszym aktywnym przedsięwzięciom i pomyślnej sprzedaży energii elektrycznej z naszej produkcji na kilka lat do przodu udało nam się te skutki tylko odłożyć, dlatego nadal pracujemy nad szukaniem następnych oszczędności wewnętrznych i dostosowujemy strategie częściowe do naszych możliwości finansowych,? podał Daniel Beneš, prezes zarządu i dyrektor generalny ČEZ, a. s. Grupa ČEZ wydała na inwestycje w 2012 roku w sumie 53,1 miliarda koron, absolutna większość inwestycji, ponad 50 miliardów koron, przeznaczono na majątek trwały, w tym 18 miliardów CZK inwestowano w odnowę i budowę klasycznych elektrowni, ponad 11 miliardów CZK w rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych, i niemal 8
miliardów CZK w zefektywnienie i bezpieczeństwo elektrowni jądrowych. Grupa ČEZ nadal kontynuuje realizację pięciu strategicznych inicjatyw, z których największy priorytet ma budowa dwóch nowych bloków Elektrowni jądrowej Temelín. "Już za kilka dni poinformujemy oferentów o wynikach wstępnych analizy ich ofert i rozpoczniemy pertraktacje o ich warunkach,? dodał Daniel Beneš, prezes zarządu i dyrektor generalny ČEZ, a. s. Tabela: Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ w 2012 roku (mld CZK) międzyroczna zmiana % Przychody operacyjne 215,1 + 2,5 % EBITDA (Zysk operacyjny przed odpisami) 85,5 - 2,1 % Zysk po opodatkowaniu 40,2 -1,5 % | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | ČEZ Group Generated a Net Profit of CZK 40.2 Billion in 2012 Despite negative market developments, the ČEZ Group managed to fulfill its planned financial results. Revenues rose by more than CZK 5 billion year on year, reaching CZK 215.1 billion. Operating Profit Before Tax (EBITDA) declined by 2.1% year on year (by CZK 1.8 billion) to CZK 85.5 billion, but exceeded expectations by 0.5 billion. Net Profit showed just a slight year-on-year slip by 1.5% to CZK 40.2 billion (CZK 0.2 billion more than expected). In 2013, the ČEZ Group expects its EBITDA to reach some CZK 80 billion, with Net Profit around CZK 37 billion. The expected profit decline reflects the adverse developments in European energy markets, a substantial drop of electricity prices, lower allocations of emission allowances for power generation, and declining power generation in the Czech Republic. The results for 2012 reflected the unprecedented developments in Albania. In January 2013, when the local license was revoked and an was
administrator appointed, ČEZ’s operations in Albania definitively came to an end. The financial performance of the local distribution company no longer affects the overall results of the ČEZ Group, and ČEZ has taken the first step to initiate an international arbitration procedure due to its damaged investment. Although the European economy faced economic and debt-related problems, the ČEZ Group’s other activities performed better than planned (particularly in terms of power and gas sales to end customers and trading). In 2012, the ČEZ Group even contributed CZK 1.3 billion more to the Czech state budget than the year before. In total taxes and dividends, the Group’s contribution to the state budget reached CZK 44 billion, which is more than CZK 4,000 for each and every citizen of the Czech Republic. “All major energy businesses in Europe have a hard time coping with the unstable environment, considerable drop of wholesale electricity prices, and a future that is hard to predict. All of them extensively
divest assets and reduce headcount substantially. The ČEZ Group has so far been able to adapt to the negative trend and remains one of the least indebted energy groups in Europe, enjoying sound financial health. The cash generated by our operating activities reached nearly CZK 65 billion. The energy businesses in Western Europe nowadays feel the impacts of the economic crisis and growing energy sector regulation, which significantly affects their results. Due to the proactive measures we have taken and thanks to our successful sale of electricity generated for several years ahead, we only managed to postpone these impacts. Therefore, we have been looking for additional internal cost saving potential and adapted our partial strategies to the funds available,” said Daniel Beneš, Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer of ČEZ, a. s. In 2012, the ČEZ Group spent a total of CZK 53.1 billion in capital expenditures, with a vast majority of this amount, over CZK 50 billion, flowing into fixed
assets. For example, CZK 18 billion went into renewing and building classical power plants, more than CZK 11 billion was invested in developing and upgrading distribution systems, and nearly CZK 8 billion went into improving the efficiency and safety of nuclear power plants. The ČEZ Group continues to focus on fulfilling its five strategic initiatives, with the preparation of conditions for building two new units of the Temelín Nuclear Power Plant being of the highest priority. “In just a matter of days, we are going to announce our preliminary evaluation to the bidders and start negotiations to get better bid conditions from them,” added Daniel Beneš, Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer of ČEZ, a. s. Table: ČEZ Group’s financial results for 2012 (CZK billion) Y-o-Y change in % Operating Revenue 215.1 + 2.5% EBITDA (Operating Profit Before Depreciation) 85.5 - 2.1% Profit After Tax 40.2 -1.5% | |

d2cuulp

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CEZ, a.s. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CEZ, a.s. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 140-53 | | Praha | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Duhova | | 2/1444 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | CZ45274649 | | 45274649 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cuulp

Podziel się opinią

Share
d2cuulp
d2cuulp