Trwa ładowanie...
d3zorcq
d3zorcq
espi

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Podpisanie przez Emitenta znaczącej umowy (6/2014)

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Podpisanie przez Emitenta znaczącej umowy (6/2014)
Share
d3zorcq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie przez Emitenta znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent"), informuje, iż w dniu 24.01.2014 zawarł z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę zlecenia udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej kontraktowej nr UGZ/75/2014/051-18-01-00. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez PZU S.A. na zlecenie Emitenta gwarancji ubezpieczeniowej kontraktowej zwrotu zaliczki w wysokości 9.557.100,00 zł ( słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych 00/100) na rzecz Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna. Zabezpieczeniem zawartej umowy jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę 9.557.100,00 zł ( słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto zł 00/100), zastaw rejestrowy na pojazdach o łącznej kwocie 241.566,00 ( słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100 ), przewłaszczenie środków trwałych w łącznej wartości 645.443,07 zł ( słownie: sześćset czterdzieści pięć tysięcy
czterysta czterdzieści trzy złote 07/100 ), oraz cesja polis ubezpieczeniowych dla pojazdów ubezpieczonych w innym niż PZU S.A. Towarzystwie Ubezpieczeniowym. PZU S.A. z tytułu udzielenia gwarancji pobierze składkę w wysokości 1,63% sumy udzielonej gwarancji w stosunku rocznym. Umowa obowiązuje do dnia 30 listopada 2015 roku. Emitent posiada już podpisaną umowę z PZU S.A. o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych z dnia 02 czerwca 2011 roku, aneksowanej ostatnio w dniu 18 września 2013 roku. Łączny przydzielony przez PZU S.A. limit gwarancyjny dla obu umów wynosi 10,9 mln zł. Zawarta umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości zawartych umów lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro Kryterium znaczącej umowy wynika z przekroczenia 10% wartości kapitałów własnych Chemoservis-Dwory S.A. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt
3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CHEMOSERVIS-DWORY S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-600 Oświęcim
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 1
(ulica) (numer)
(33) 480 20 00 (33) 444 60 59
(telefon) (fax)
sekretariat@chemoservis.pl www.chemoservis.pl
(e-mail) (www)
549-19-11-468 070889223
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Wojciech Mazur Prezes Zarządu
2014-02-24 Mariusz Wandor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zorcq

Podziel się opinią

Share
d3zorcq
d3zorcq