Trwa ładowanie...
d3v3rxw

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Warunki emisji obligacji Chemoservis-Dwory S.A. (7/2015)

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Warunki emisji obligacji Chemoservis-Dwory S.A. (7/2015)

Share
d3v3rxw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Warunki emisji obligacji Chemoservis-Dwory S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Chemoservis-Dwory S.A., informuje, iż w dniu 3 marca 2015 roku podjął Uchwałę o emisji obligacji serii A. Obligacje będą oferowane w formie oferty niepublicznej w rozumieniu art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach, kierowaną do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149 adresatów. W serii A zostanie zaoferowanych nie więcej niż 30.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela w formie zdematerializowanej poprzez rejestrację w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1.000,00 PLN. Cena emisyjna obligacji jest równa jej wartości nominalnej. Łączna wartość nominalna obligacji serii A wyniesie do 30.000.000,00 (trzydzieści milionów) PLN. Dzień Emisji obligacji, będący Dniem Przydziału Obligacji, wyznaczony został na dzień 6 marca 2015 roku. Emisja obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objętych zostanie co najmniej 10.000 Obligacji (próg emisji). Środki finansowe pozyskane w drodze emisji obligacji
przeznaczone zostaną na zwiększenie środków obrotowych oraz na działania akwizycyjne w sektorze usług związanych z utrzymaniem ruchu. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa oparta będzie o sumę stopy WIBOR 6M i marży w wysokości 525 punktów bazowych. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji nastąpi w terminie 3 lat od Dnia Emisji, przypadający na dzień 6 marca 2018 roku. Łączna wartość wszystkich zobowiązań Spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za IV kwartał 2014 roku wynosi 27,4 mln PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie informacji przekazywanych przez Emitenta jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie treści
dokumentów informacyjnych, które będą publikowane w związku z emisją obligacji. Podstawa prawna: §5 pkt. 11 i §17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v3rxw

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32-600 | | Oświęcim | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Chemików | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (33) 480 20 00 | | (33) 444 60 59 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@chemoservis.pl | | www.chemoservis.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 549-19-11-468 | | 070889223 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-04 Wojciech Mazur Prezes Zarządu
2015-03-04 Mariusz Wandor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v3rxw

Podziel się opinią

Share
d3v3rxw
d3v3rxw