Trwa ładowanie...
d475uwf
espi

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta istotnej umowy ? łączne kryterium...

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta istotnej umowy ? łączne kryterium umowy znaczącej (48/2012)

Share
d475uwf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta istotnej umowy ? łączne kryterium umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 27 grudnia 2012 roku, otrzymał od podmiotu zależnego Zakład Energetyczny ZEN Spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("ZE ZEN") następującej treści informację: "Spółka Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Wykonawca") informuje, że w dniu 27 grudnia 2012 r. powzięła wiadomość o podpisaniu przez firmę ArcelorMittal Poland S.A. ("Zamawiający") umowy, której przedmiotem jest wykonywanie na zlecenie Zamawiającego remontów rurociągów gazu mieszankowego i wielkopiecowego zlokalizowanych na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej. Umowa została zawarta na okres 3 lat z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Szacowana całkowita wartość umowy wynosi 5.880.000,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) + VAT. Łączna wartość zleceń przyjętych do realizacji przez ZE ZEN na rzecz ArcelorMittal Poland
S.A. w okresie od dnia 29.08.2012 r. (RB 33/2012) wyniosła 10.511.922,84 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset jedenaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa 84/100 złotych) + VAT, co oznacza łączne spełnienie kryterium umowy znaczącej w okresie ostatnich 12 miesięcy ? 10% wartości kapitałów własnych Emitenta na dzień 30 września 2012 r." Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z późn. zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d475uwf

| | | CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-600 | | Oświęcim | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | + 48 697 555 081 | | (33) 444 60 59 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@chemoservis.pl | | www.chemoservis.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 549-19-11-468 | | 070889223 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-27 Wojciech Mazur Prezes Zarządu
2012-12-27 Mariusz Wandor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d475uwf

Podziel się opinią

Share
d475uwf
d475uwf