Trwa ładowanie...
d15i4wd

CIECH - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

CIECH - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d15i4wd
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 3 243 900 3 501 020 774 330 831 399
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 320 283 139 722 76 453 33 180
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 152 976 (6 233) 36 516 (1 480)
Zysk (strata) netto razem 166 353 39 560 39 709 9 394
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 167 116 49 447 39 891 11 742
Zysk (strata) netto akcjonariuszy mniejszościowych (763) (9 887) (182) (2 348)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 442 576 291 021 105 644 69 110
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (287 898) (25 472) (68 722) (6 049)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (208 348) (252 534) (49 733) (59 970)
Przepływy pieniężne netto, razem (53 670) 13 015 (12 811) 3 091
Aktywa, razem 3 205 697 3 210 728 752 105 774 192
Zobowiązania długoterminowe 1 471 544 1 616 828 345 247 389 860
Zobowiązania krótkoterminowe 748 679 696 611 175 651 167 972
Kapitał własny razem 985 474 897 289 231 207 216 360
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 994 774 911 488 233 389 219 784
Udział niekontrolujący (9 300) (14 199) (2 182) (3 424)
Kapitał akcyjny 287 614 287 614 67 479 69 351
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,17 0,94 0,76 0,22
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ciech za 2014 rok.pdf Opinia biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ciech za 2014 rok
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Ciech za 2014 rok.pdf Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Ciech za 2014 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d15i4wd

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CIECH S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CIECH | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-670 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 182 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 639 10 00 | | 022 639 14 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ciech@ciechgroup.com | | www.ciechgroup.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1180019377 | | 011179878 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k., ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu CIECH Spółka Akcyjna
2015-03-23 Maciej Tybura Członek Zarządu CIECH Spółka Akcyjna
2015-03-23 Artur Osuchowski Członek Zarządu CIECH Spółka Akcyjna

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Katarzyna Rybacka Główny Księgowy CIECH Spółka Akcyjna

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d15i4wd

Podziel się opinią

Share
d15i4wd
d15i4wd