Trwa ładowanie...
d1vrpnj
rząd

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

Share
d1vrpnj

15.01. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie "Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki - Dynamiczna Polska 2020".

Przyjęto dokument Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Założenia Umowy Partnerstwa.

d1vrpnj

Rząd zajął stanowisko:

- wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (druk nr 767),

- do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 532).

Zapoznano się z informacją na temat stanu wdrożenia dyrektyw unijnych, których termin transpozycji minął.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

d1vrpnj

Znowelizowane przepisy umożliwią stosowanie przejściowego wsparcia krajowego za 2013 r. Wnioski o jego przyznanie będzie można składać od 15 marca do 15 maja br. (na jednym formularzu obejmującym również inne rodzaje płatności).

Zgodnie z projektem, wsparcie będzie przyznawane rolnikom z tych sektorów, które otrzymywały za 2012 r. krajowe płatności uzupełniające, czyli producentom zbóż, roślin oleistych, wysokobiałkowych i motylkowatych, a także roślin paszowych na trwałych użytkach zielonych, chmielu, skrobi ziemniaczanej i tytoniu. Dzięki temu utrzymana zostanie ciągłość wsparcia z budżetu krajowego sektorów, w których dotychczas stosowane były płatności krajowe.

Środki finansowe przeznaczone na przejściowe wsparcie krajowe zostaną określone w projekcie budżetu na 2014 r.

Projektowane zmiany są następstwem wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 671/2012 (zmieniającego rozporządzenie nr 73/2009 w zakresie stosowania płatności bezpośrednich dla rolników w odniesieniu do roku 2013).

d1vrpnj

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie "Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki - Dynamiczna Polska 2020", przedłożoną przez ministra gospodarki.

Dokument jest ściśle powiązany z krajowymi i unijnymi programami o charakterze strategicznym, takimi jak: "Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju" (DSRK), "Strategia Rozwoju Kraju 2020, aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo" (SRK 2020), "Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030" (KPZK), "Narodowa Strategia Spójności", "Krajowy Program Reform" (KPR) oraz strategia "Europa 2020". Taka spójność celów gwarantuje właściwą realizację polityki gospodarczej w dążeniu do osiągnięcia założonej wizji.

d1vrpnj

"Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki" bezpośrednio wpisuje się w priorytet unijnej strategii rozwoju "Europa 2020", którym jest inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Poszczególne działania ujęte w "Strategii" przyczynią się bezpośrednio do realizacji celów "Europy 2020". Chodzi m.in. o osiągnięcie poziomu inwestycji w działalność badawczo-rozwojową równego 3 proc. PKB (dla Polski 1,7 proc.).

Strategia "Europa 2020" opiera się na siedmiu projektach przewodnich, z których najbliższym "Strategii" jest Unia Innowacji. Zbieżność dotyczy szczególnie tworzenia gospodarki opartej na wiedzy przez zwiększanie potencjału naukowego, tworzenie zintegrowanej infrastruktury badawczej, podwyższanie poziomu kształcenia i e-umiejętności, zwiększanie mobilności kadr naukowych czy wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw o dużym potencjale rozwoju oraz komercjalizację wynalazków i innowacji.

Cel główny "Strategii" to wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta na wiedzy i współpracy. Przez gospodarkę konkurencyjną należy rozumieć taką gospodarkę, która w relacji do innych krajów (UE, OECD) utrzyma lub osiągnie wyższą dynamikę wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz doprowadzi do szybkiego zwiększenia poziomu życia obywateli.

Należy pamiętać, że na konkurencyjność gospodarki składają się m.in.: zdolność przedsiębiorstw do konkurowania na rynku krajowym oraz zagranicznym, równowaga makroekonomiczna, sprawność aparatu państwowego oraz efektywność jego wsparcia dla gospodarki oraz przedsiębiorców, przedsiębiorczość obywateli, innowacyjność oraz efektywna alokacja czynników produkcji. Z punktu widzenia celów niniejszej strategii szczególne znaczenie będzie mieć innowacyjność i efektywność gospodarki.

d1vrpnj

Kierunki interwencji "Strategii" podporządkowane są realizacji czterech celów szczegółowych:

  1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb działalności innowacyjnej

- dostosowanie systemu regulacji gospodarczych do potrzeb efektywnej i innowacyjnej gospodarki;

- koncentracja wydatków publicznych na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych;

d1vrpnj

- uproszczenie i zapewnienie spójności i przejrzystości systemu danin publicznych mające na względzie potrzeby efektywnej i innowacyjnej gospodarki;

- ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do kapitału we wszystkich fazach ich rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału wysokiego ryzyka i sektora MŚP.

  1. Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy

- podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce, wzmocnienie powiązań z gospodarką oraz wzrost jej międzynarodowej konkurencyjności;

- budowa ram dla prowadzenia efektywnej polityki innowacyjności;

- wspieranie współpracy w tworzeniu i wdrażaniu innowacji;

- kształtowanie kultury innowacyjnej oraz szersze włączenie społeczeństwa w proces myślenia kreatywnego i tworzenia innowacji;

- wspieranie rozwoju kadr dla innowacyjnej i efektywnej gospodarki;

- stworzenie wysokiej jakości infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej i rozwój gospodarki elektronicznej.

  1. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców

- transformacja systemu społeczno-gospodarczego na tzw. "bardziej zieloną ścieżkę", zwłaszcza ograniczanie energo- i materiałochłonności gospodarki;

- wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie planowania, projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia.

  1. Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki

- wspieranie polskiego eksportu oraz polskich inwestycji za granicą;

- wspieranie napływu innowacyjnych oraz odpowiedzialnych inwestycji, w tym inwestycji zagranicznych;

- promowanie gospodarki polskiej, polskich przedsiębiorstw oraz wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

Podstawą wykonawczą "Strategii" będą szczegółowe programy, zwłaszcza Program Rozwoju Przedsiębiorstw. Cele określone w "Strategii" będą finansowane z publicznych funduszy krajowych (budżetu państwa, państwowych funduszy celowych, budżetów jednostek samorządu terytorialnego), publicznych środków wspólnotowych i innych źródeł zagranicznych oraz środków prywatnych, obejmujących również kredyty i pożyczki, także poręczone lub gwarantowane przez podmioty uprawnione do udzielania poręczeń lub gwarancji.

Całkowity budżet, finansowany ze środków publicznych na lata 2012-2020, został określony w "Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020", wyznaczającej ramy finansowe każdej z dziewięciu zintegrowanych strategii rozwoju. Zgodnie z zapisami SRK 2020 wielkość publicznych środków wyniesie ok. 97,3 mld zł.

W realizację "Strategii" będą zaangażowane wszystkie podmioty wdrażające jej postanowienia, a w szczególności ministrowie, szefowie urzędów centralnych i agencji rządowych, wojewodowie, jednostki samorządu terytorialnego.

Koordynatorem "Strategii" oraz odpowiedzialnym za całościowe jej wdrożenie będzie minister gospodarki. Do jego obowiązków należeć będzie również monitorowanie postępów realizacji. W monitoringu realizacji będą wykorzystywane regionalne obserwatoria. Informacje pochodzące z tych ośrodków będą pozyskiwane i przekazywane za pośrednictwem ministra rozwoju regionalnego/marszałków województw.

Ideą jest, aby "Strategia" stała się częścią szerokiej i spójnej polityki rozwoju. System wsparcia w zakresie innowacyjności i efektywności gospodarki zostanie uszczegółowiony w programach (operacyjnych, rozwoju, wieloletnich) i realizowanych przez rząd politykach.


Rada Ministrów przyjęła dokument Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Założenia Umowy Partnerstwa, przedłożony przez ministra rozwoju regionalnego.

Założenia Umowy Partnerstwa to propozycja strategii wykorzystania środków z funduszy dostępnych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, a także zarys programów operacyjnych oraz założenia finansowe i wdrożeniowe na nową perspektywę.

Przyjęcie "Założeń" przez rząd pozwoli na formalne rozpoczęcie przygotowania programów operacyjnych. Jednocześnie będą trwały prace nad projektem Umowy Partnerstwa (na bazie "Założeń) oraz rozwiązaniami wdrożeniowymi. Umowa Partnerstwa, po uprzedniej akceptacji przez rząd, będzie przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską w drugiej połowie 2013 roku.

W dokumencie uwzględniono zapisy unijnych i krajowych dokumentów strategicznych oraz dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem perspektyw 2004-2006 oraz 2007-2013. Brano także pod uwagę wyniki ankiet nadesłanych przez resorty i samorządy województw dotyczące możliwości wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2020. Założenia były dyskutowane z resortami, samorządami (m.in. w trakcie 16 konferencji regionalnych, które odbyły się w listopadzie i grudniu 2012 r.), ekspertami oraz partnerami społeczno-gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi.

W nowym okresie programowania środki unijne będą wspierać trzy główne cele rozwojowe (zgodnie ze Strategią Rozwoju Kraju 2020) - wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki; zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej; poprawę sprawności i efektywności państwa. Założenia Umowy Partnerstwa zwiększają decentralizację zarządzania programami operacyjnymi. Oznacza to większą odpowiedzialność samorządów województw za realizację polityki rozwoju.

Wskazane cele będą osiągane w ramach programów operacyjnych. Na poziomie krajowym zaplanowano 8 programów operacyjnych:

- Program operacyjny dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze strefą przedsiębiorstw;

- Program operacyjny dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego;

- Program operacyjny dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia;

- Program operacyjny dotyczący rozwoju cyfrowego;

- Program dotyczący rozwoju obszarów wiejskich;

- Program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich;

- Program pomocy technicznej;

- Program operacyjny dotyczący Polski Wschodniej - program ponadregionalny.

Na poziomie regionalnym planuje się realizację 16 dwufunduszowych regionalnych programów operacyjnych. Takie rozwiązanie ma przyczynić się m.in. do ściślejszego powiązania ze sobą projektów infrastrukturalnych i projektów "miękkich".


Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (druk nr 767), przedłożone przez ministra gospodarki.

Rada Ministrów omówiła poselską propozycję nowelizacji ustawy. Zdaniem rządu, zaproponowane zmiany mają charakter cząstkowy i nie wyczerpują wszystkich istniejących i zgłaszanych przez różne środowiska propozycji zmiany obowiązujących przepisów.

Posłowie zaproponowali, aby biura informacji gospodarczej ujawniały jedynie dane na temat zobowiązań niespłaconych (wymagalnych), ale tylko te potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, uznane na piśmie lub potwierdzone decyzją organu administracji.

Zdaniem rządu, propozycja poselska może przyczynić się do zawężenia źródeł informacji o zaległych zobowiązaniach finansowych podmiotów obrotu gospodarczego, a to jest sprzeczne z ideą powołania i działania biur informacji gospodarczej. Wpisanie nierzetelnego dłużnika do rejestru biura działa dyscyplinująco i w wielu przypadkach prowadzi do spłaty zaległego długu bez konieczności występowania wierzyciela na drogę sądową. Biura są w istocie alternatywą dla długich i kosztownych sposobów dochodzenia i egzekwowania roszczeń.

W Ministerstwie Gospodarki trwają prace analityczne dotyczące oceny funkcjonowania obecnego mechanizmu wymiany informacji gospodarczych. Dotyczy to szczególnie takich m.in. kwestii jak: doprecyzowanie zgłaszania do biur informacji o zobowiązaniach przedawnionych, które są zobowiązaniami istniejącymi, ale nie można ich dochodzić na drodze sądowej; możliwości zgłaszania informacji o zaległościach w spłacaniu podatków, opłat lokalnych, administracyjnych, sądowych czy zaległości w opłacaniu składek ZUS i KRUS oraz spełniania przez wierzycieli wymogów ustawowych przed przekazaniem informacji gospodarczej.

W związku z tym Rada Ministrów wnosi o wstrzymanie prac nad poselskim projektem do czasu przedłożenia projektu rządowego.


Rada Ministrów zajęła stanowisko do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 532), przedłożone przez ministra sprawiedliwości.

Rząd wnioskuje o skierowanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy do dalszych prac legislacyjnych, w toku których uwzględnione zostaną uwagi zgłoszone do projektu.

Posłowie zaproponowali zmianę trybu ścigania przestępstw przeciwko wolności seksualnej. Obecnie przestępstwa te są ścigane z urzędu, na wniosek złożony przez osobę pokrzywdzoną. Posłowie chcą, wyeliminować wymóg złożenia wniosku i ściganie tych przestępstw z urzędu, niezależnie od woli pokrzywdzonego wyrażonej we wniosku.

Zdaniem rządu, idea ścigania z urzędu bez warunku zgody pokrzywdzonego jest co do zasady słuszna, szczególnie jeśli dotyczy przestępstwa stanowiącego zbrodnię lub gdy ofiarą jest małoletni. Jednak należy uwzględnić fakt, że przestępstwa przeciwko wolności seksualnej dotyczą szczególnie intymnej sfery życia człowieka, wywołując bardzo często głębokie urazy psychiczne prowadzące do stresu pourazowego.

Ofiary gwałtów bardzo często nie godzą się na powtórne opowiadanie o doznanych traumatycznych przeżyciach w prowadzonym postępowaniu karnym. Stąd wprowadzenie przepisu nakazującego ściganie z urzędu sprawców wbrew woli pokrzywdzonej osoby jest zagadnieniem delikatnym i wymagającym ostrożności.

W dalszych pracach legislacyjnych rząd postuluje uzupełnienie projektu poselskiego o środki ochrony ofiar zgwałcenia przed podwójną wiktymizacją, dotyczące np.: nałożenia na organy ścigania obowiązku przesłuchiwania pokrzywdzonego w szczególnym trybie, eliminującym wielokrotność zeznań czy wprowadzenia obowiązku obecności podczas przesłuchania biegłego psychologa tej samej płci, co osoba skrzywdzona (ten ostatni wymóg na żądanie pokrzywdzonego).


Rada Ministrów zapoznała się z informacją na temat stanu wdrożenia dyrektyw unijnych, których termin transpozycji minął, przedłożoną przez ministra spraw zagranicznych.

Z informacji, która uwzględnia stan na 14 stycznia 2013 r., wynika, że:

- w przypadku 10 dyrektyw termin transpozycji minął (wymagają one przyjęcia ustaw),

- w przypadku 5 dyrektyw termin transpozycji mija 30 kwietnia 2013 r. - ich terminowe wdrożenie jest zagrożone,

- w przypadku 12 dyrektyw do ich pełnego wdrożenia konieczne jest wydanie aktów wykonawczych (chodzi o sytuację, kiedy projekt ustawy jest już na etapie prac sejmowych lub ustawa została uchwalona).

Zdaniem ministra spraw zagranicznych, niemal wszystkie opóźnienia we wdrażaniu dyrektyw unijnych powstały w wyniku zbyt późnego rozpoczynania prac legislacyjnych w odpowiedzialnym resorcie.

Jedynym systemowym rozwiązaniem, które umożliwi terminowe wdrażanie dyrektyw będzie: w pierwszej kolejności - rozpoczynanie prac legislacyjnych nad aktami implementującymi już na etapie procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej, w drugiej kolejności - przyspieszenie rządowego procesu legislacyjnego.

Należy podkreślić, że w ostatnich kilku miesiącach sytuacja dotycząca wdrażania prawa unijnego w Polsce nieco się poprawiła, co umożliwi nam osiągniecie lepszego miejsca w rankingu, który zostanie opublikowany przez Komisję Europejską jesienią w 2013 r. i będzie uwzględniał stan transpozycji na 10 maja 2013 r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d1vrpnj

Podziel się opinią

Share
d1vrpnj
d1vrpnj