Trwa ładowanie...
d4cge8s
rząd
02-04-2013 16:15

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

d4cge8s
d4cge8s

02.04. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów skierowała wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu.

Rząd przyjął:

- projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw,

d4cge8s

- projekt ustawy o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze LOT.


Rada Ministrów skierowała wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, przedłożony przez ministra obrony narodowej.

Rząd zwraca się do prezydenta o przedłużenie pobytu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie - od 14 kwietnia do 13 października 2013 r. (na podstawie postanowienia prezydenta polscy żołnierze mogą przebywać w Afganistanie do 13 kwietnia 2013 r.) PKW będzie liczył do 1800 żołnierzy i pracowników wojska, odwód strategiczny to 200 żołnierzy i pracowników wojska w Polsce z możliwością ich krótkotrwałego użycia w Afganistanie.

d4cge8s

Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie uczestniczy w operacji Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa (ISAF). Jego zadaniem będzie wsparcie afgańskich sił bezpieczeństwa w zapewnieniu bezpieczeństwa w prowincji Ghazni (w 9 dystryktach), w tym umożliwienie swobodnego przemieszczania się na głównych szlakach komunikacyjnych w rejonie odpowiedzialności polskich wojsk. Polscy żołnierze będą także doradzać personelowi afgańskich sił bezpieczeństwa. Zajmą się wspieraniem afgańskich władz i administracji lokalnej w odbudowie infrastruktury cywilnej.

Zadaniem polskiego kontyngentu będzie również realizacja projektów rozwojowych i pomocowych poprawiających sytuację życiową lokalnej społeczności. Przewidziano także wspieranie organizacji międzynarodowych i pozarządowych w udzielaniu pomocy humanitarnej.

Planowane wydatki MON związane z użyciem kontyngentu w 2013 r. wyniosą ok. 508,9 mln zł (w tym koszty bieżące 354,7 mln zł). Od 14 kwietnia do 13 października br. na funkcjonowanie kontyngentu przewidziano wydanie ok. 177,4 mln zł.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

d4cge8s

Zaproponowano nowe przepisy dotyczące wydawania, wykupu i dystrybucji pieniądza elektronicznego oraz tworzenia, organizacji i działalności instytucji pieniądza elektronicznego, a także nadzoru nad tymi podmiotami. Projektowane rozwiązania powinny ułatwić instytucjom pieniądza elektronicznego dostęp do rynku, a także przyczynić się do jego rozwoju i rozpowszechnienia, jako środka pieniężnego.

Nowe regulacje służą wdrożeniu dyrektywy 2009/110/WE, której celem jest usunięcie zainteresowanym podmiotom barier związanych z wejściem na rynek pieniądza elektronicznego oraz ułatwienie podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego. Chodzi o to, aby zapewnić równe warunki konkurencji dla wszystkich dostawców usług płatniczych (przewidziano analogiczne rozwiązania, jakie obowiązują również w stosunku do nowej kategorii dostawców, tj. krajowych instytucji płatniczych).

Liberalizacja działalności dotyczącej wydawania pieniądza elektronicznego ma umożliwić dalszy rozwój rynku tego pieniądza oraz zwiększyć efektywność całego systemu płatniczego, co z kolei powinno korzystnie wpłynąć na dynamikę wzrostu gospodarczego.

d4cge8s

Poza implementacją dyrektywy, projekt wprowadza zmiany obejmujące m.in.: poszerzenie katalogu podmiotów oraz produktów możliwych do wyboru przy dystrybucji świadczeń emerytalno-rentowych. Chodzi m.in. o wprowadzenie możliwości wyboru otrzymywania świadczeń na rachunki płatnicze prowadzone przez innych dostawców niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego.

Zmodyfikowano przepisy dotyczące do tej pory wyłącznie rachunków bankowych. Przewidziano możliwość korzystania z rachunków płatniczych prowadzonych przez dostawców innych niż banki.

Część przepisów, które nie implementują dyrektywy, to regulacje przeniesione z ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, dotyczące relacji podmiotów uczestniczących w obrocie kartowym (np. uprawnienia agentów rozliczeniowych do przekazywania między sobą informacji o użytkownikach/akceptantach; przypadki kiedy akceptant może odmówić przyjęcia zapłaty instrumentem płatniczym).

d4cge8s

Agent rozliczeniowy to instytucja (dostawca usługi płatniczej) pośrednicząca między akceptantem a bankiem lub innym wydawcą karty płatniczej. Agent rozliczeniowy dokonuje m.in. potwierdzenia, że możliwe jest pobranie odpowiedniej kwoty ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku powiązanym z kartą, przy pomocy której dokonywana jest płatność (tzn. sprawdza czy użytkownik posiada odpowiednie środki na rachunku).

Akceptant to punkt handlowo-usługowy, który przyjmuje płatności bezgotówkowe, czyli zgadza się, aby za sprzedawane towary lub usługi płacić kartą płatniczą.

Projekt dokonuje również wdrożenia przepisów koniecznych do prawidłowego wykonywania rozporządzenia europejskiego nr 260/2012 ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń: przelewu i zapłaty w euro (rozporządzenie SEPA).

d4cge8s

W ustawie o usługach płatniczych na nowo określono jej zakres przedmiotowy. Zmiana polega na jego rozszerzeniu o wydawanie i wykup pieniądza elektronicznego, zasady prowadzenia działalności instytucji pieniądza elektronicznego, działających przez oddział zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego i ich agentów oraz nadzór nad tymi podmiotami.

Wprowadzono zamknięty katalog wydawców pieniądza elektronicznego. Uwzględniono w nim spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym krajową SKOK, Pocztę Polską SA, a także oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego.

Przyjęto, że niektóre przepisy dotyczące ochrony użytkownika i wykonywania obowiązków informacyjnych (przez podmioty działające na rynku usług płatniczych) wobec Narodowego Banku Polskiego będą stosowane także w przypadku usług dotychczas wyłączonych. Uzyskanie informacji przez NBP na temat rynku usług płatniczych, niezależnie od waluty transakcji, ma na celu zapewnienie bankowi centralnemu dostępu do odpowiednich danych dotyczących rynku usług płatniczych, m.in. na potrzeby sprawowania funkcji nadzorczej nad systemami płatniczymi.

Nowe przepisy będą gwarantować, że w przypadku wydawania kart płatniczych o ograniczonym limicie, informacja o sposobie oznaczenia akceptantów, bankomatów i innych miejsc, w których transakcje mogą być realizowane - będzie zawsze udostępniania płatnikowi przez dostawcę.

Na agentów rozliczeniowych nałożono obowiązek przekazania akceptantowi (na jego żądanie) informacji dotyczącej wysokości i rodzajów opłat nakładanych przez agenta na akceptanta, z wyszczególnieniem wchodzących w ich skład opłat na rzecz organizacji kartowej oraz opłat na rzecz wydawcy karty.

Celem proponowanego rozwiązania jest przekazanie akceptantom pełnej informacji o kosztach związanych z przyjmowaniem płatności kartą płatniczą. Przepis ten jest odpowiedzią na brak przejrzystości przy określaniu kosztów, którymi obciąża się transakcje wykonywane kartą płatniczą.

Wprowadzono nowe regulacje i doprecyzowano już istniejące związane z powstawaniem i funkcjonowaniem instytucji pieniądza elektronicznego oraz oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego. Sprecyzowano pewne wymogi stawiane krajowym instytucjom płatniczym, a także krajowym instytucjom pieniądza elektronicznego, w tym dotyczące funduszy własnych.

Zgodnie z projektem, środki niepieniężne - stanowiące fundusze własne krajowych instytucji płatniczych oraz krajowych instytucji pieniądza elektronicznego - będą mogły stanowić maksymalnie 20 proc. ogółu środków będących funduszami własnymi.

Jednocześnie w proponowanych regulacjach nie ma przepisu zezwalającego na pobieranie opłaty dodatkowej przez operatorów bankomatów przy wypłacie gotówki (surcharge gotówkowy).

Nie przewidziano też wprowadzenia przepisu, zgodnie z którym zakazane będą porozumienia zawierane między akceptantem a agentem rozliczeniowym, w wyniku których ten pierwszy byłby zobowiązany do bezwzględnego akceptowania wszystkich rodzajów kart płatniczych (bezwzględnego stosowania się do zasady honour all cards rule).

W projekcie nie będzie też przepisu zakazującego wymuszania stosowania się przez akceptantów do zasady niedyskryminacji w umowach między agentem a akceptantem przy przyjmowaniu płatności kartami płatniczymi (non-discrimination rule).

Zgodnie z projektem, przestanie obowiązywać ustawa z 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. Większość przepisów nowej regulacji ma wejść w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze LOT, przedłożony przez ministra skarbu państwa.

Uchylenie ustawy umożliwi zbycie wszystkich akcji posiadanych przez Skarb Państwa w spółce PLL LOT na rzecz inwestora strategicznego. Oznacza to możliwość prywatyzacji spółki.

Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze LOT w spółkę prawa handlowego zakończyło się ponad 10 lat temu, dlatego obecnie zastosowanie posiadał jedynie art. 2 tej ustawy, dotyczący większościowego (51 proc.) udziału Skarbu Państwa w spółce LOT.

Jednocześnie wymogi dotyczące struktury własności i kontroli unijnych przewoźników lotniczych uregulowano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008. Rozporządzenie jest stosowane bezpośrednio, obowiązuje w całości w państwie członkowskim.

W rezultacie art. 2 ustawy okazał się sprzeczny z liberalizacyjnym celem unijnego rozporządzenia i znacząco pogarszał pozycję LOT-u w stosunku do konkurentów (SP zachowywał status akcjonariusza większościowego). Po uchyleniu ustawy pozycja negocjacyjna SP w transakcji sprzedaży akcji będzie mocniejsza. Racjonalnie działający inwestor prywatny zawsze zainteresowany jest przejęciem pełnej kontroli nad podmiotem, w którego działalność angażuje własne aktywa.

Nowa regulacja ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d4cge8s
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4cge8s