Trwa ładowanie...
d3bibwk
d3bibwk
espi

CNT S.A. - Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy (39/2013)

CNT S.A. - Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy (39/2013)
Share
d3bibwk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CNT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.Nowoczesnych Technologii S.A. (dalej: "Emitent", "CNT S.A.", "Wykonawca") informuje, że w dniu 22 lipca 2013 roku Zarząd Spółki powziął informację otrzymaną drogą elektroniczną o odstąpieniu w dniu 19 lipca 2013 roku z winy Wykonawcy przez Strzeleckie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. (dalej: "Zamawiający") od umowy zawartej w dniu 27 maja 2011 roku pn. Budowa kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach Projektu: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie" Część IV ? Kontrakt 8, o wartości 5.523.562,63 złotych netto, o której zwarciu Emitent informowała w Raporcie bieżącym nr 24/2011 z dnia 27 maja 2011 roku. W treści pisma Zamawiający podał jako przyczynę odstąpienia przerwanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy dłużej niż 30 dni oraz realizowanie robót budowlanych niezgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz projektem. Przewidywane przez Emitenta skutki finansowe odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego to możliwość naliczenia przez Zamawiającego kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy oraz koszty związane z finansowaniem prowadzenia sporu sądowego. Zdaniem Emitenta nie zaistniały przesłanki wskazane przez Zamawiającego jako powód odstąpienia od umowy. Odstąpienie jest retorsją za złożone przez Emitenta w dniu 19 lipca 2013 roku o godz. 7:25 roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w kwocie 2.062.767,66 złotych netto ponad kwotę wynagrodzenia umownego, tytułem robót zamiennych, których konieczność wynika z niewłaściwego przygotowania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Partyzantów 11
(ulica) (numer)
032 294 40 11 032 263 39 07
(telefon) (fax)
sekretariat@cntsa.pl www.cntsa.pl
(e-mail) (www)
644-001-18-38 271122279
(NIP) (REGON)
d3bibwk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
2013-07-22 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bibwk

Podziel się opinią

Share
d3bibwk
d3bibwk