Trwa ładowanie...
d3f3zzj

CNT S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z PKO BP S.A. (22/2015)

CNT S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z PKO BP S.A. (22/2015)

Share
d3f3zzj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CNT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z PKO BP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna (?Spółka?, ?Kredytobiorca?) informuje, że w dniu 26 lutego 2015 roku Spółka zawarła z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie (?Bank?) umowę kredytu w rachunku bieżącym, która spełnia kryterium znaczącej umowy. Na warunkach określonych w Umowie, Bank udzielił Spółce kredytu odnawialnego w ramach limitu kredytowego w kwocie 10.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań Spółki wynikających z wykonywanej działalności. Udostępnienie przez Bank kwoty kredytu w wysokości 5.000.000 PLN nastąpi przed ustanowieniem wszystkich zabezpieczeń, o których mowa w umowie, a pozostała kwota kredytu w wysokości 5.000.000 PLN zostanie postawiona Kredytobiorcy do dyspozycji po skutecznym ustanowieniu wszystkich wymaganych umową zabezpieczeń i uzyskaniu wymaganych przez Bank zgód. Kredyt udzielony został na okres od 2 marca 2015 roku do 1 marca 2016 roku. Całkowita spłata kredytu powinna nastąpić w dniu 1 marca 2016 roku. Zmienne oprocentowanie kredytu na dzień
zawarcia umowy wynosi stawka WIBOR1M + marża. Strony ustaliły następującą formę zabezpieczenia zobowiązań Spółki wynikających z niniejszej Umowy wobec Banku: - Przelew wierzytelności z kontraktów zaakceptowanych przez Bank; - Weksel własny in blanco Kredytobiorcy; - Klauzula potrącenia środków z rachunku bieżącego Kredytobiorcy; - Przelew wierzytelności pieniężnej z umów ubezpieczenia z kontraktów; - Oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji zgodnie z Bankowym Tytułem Egzekucyjnym, lub ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia lub zmian w zabezpieczeniach już udzielonych w przypadku zaistnienie okoliczności określonych w Umowie. Stawka opłat i prowizji za udzielony Spółce przez Bank kredyt ustalona została na warunkach rynkowych. Pozostałe warunki umowy kredytowej nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% wartości przychodów ze sprzedaży Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3f3zzj

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CNT S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-200 | | Sosnowiec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Partyzantów | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 294 40 11 | | 032 263 39 07 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@cntsa.pl | | www.cntsa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 644-001-18-38 | | 271122279 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
2015-02-26 Joanna Wycisło Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3f3zzj

Podziel się opinią

Share
d3f3zzj
d3f3zzj