Trwa ładowanie...
d2md03o
d2md03o
espi

COMPERIA.PL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej ? udzielenie przez Spółkę licencji na korzystanie z a...

COMPERIA.PL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej ? udzielenie przez Spółkę licencji na korzystanie z aplikacji Comperia Agent (17/2014)
Share
d2md03o

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | COMPERIA.PL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej ? udzielenie przez Spółkę licencji na korzystanie z aplikacji Comperia Agent | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r, poz.133), informuje, że w dniu 26 maja 2014 r. Spółka ? jako licencjodawca - zawarła z panem Jarosławem Łoń prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Lubuska Grupa Kapitałowa Jarosław Łoń z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (?Licencjobiorca?) umowę licencyjną (?Umowa?), której przedmiotem jest udzielenie Licencjobiorcy przez Spółkę licencji na korzystanie z aplikacji Comperia Agent służącej sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, która jest zainstalowana na serwerze administrowanym przez Spółkę, (?Aplikacja?) i w okresie obowiązywania Umowy będzie udostępniana Licencjobiorcy w trybie on-line (poprzez właściwą stronę
internetową) na warunkach wskazanych w stanowiącym załącznik do Umowy regulaminie udostępniania Aplikacji (?Regulamin?). Intencją stron Umowy jest docelowo wdrożenie Aplikacji w całej sieci sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, którą dysponuje Licencjobiorca (obejmującej do 2500 agentów). Na podstawie Umowy Spółka udzielił Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z Aplikacji na polach eksploatacji wskazanych w Umowie i jej eksploatacji bez ograniczeń terytorialnych w zakresie korzystania z Aplikacji w ramach wszystkich jej funkcjonalności, lecz wyłącznie do użytku wewnętrznego Licencjobiorcy (bez możliwości sporządzania jej kopii zapasowej oraz bez możliwości zainstalowania jej w pamięci komputera oraz serwera), oraz w granicach dozwolonej liczby wykupionych dla pracowników/współpracowników Licencjobiorcy stanowisk dostępowych (wskazanych w składanym w tym celu zamówieniu). Z tytułu udzielonej licencji Licencjobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Licencjodawcy miesięcznej opłaty licencyjnej
za aktywne w danym miesiącu licencje, której wysokość jest uzależniona od liczby wykupionych stanowisk, i skalkulowana według podstawowej ceny za jedno stanowisko, określonej w załączniku do Umowy. Ponadto, za wykonywanie usług związanych z poleceniem i promowaniem usług Partnerów (tj. podmiotów, z którymi na podstawie umowy Spółka współpracuje przy oferowaniu jego usług) w ramach funkcjonalności programu partnerskiego w Aplikacji, Licencjobiorca otrzyma wynagrodzenie za każdy prawidłowo pozyskany kontakt z klientem (po uzyskaniu jego zgody i potwierdzeniu danych osobowych w wysokości określonej w tabeli prowizji dostępnej w Aplikacji. W przypadku braku możliwości korzystania z Aplikacji z przyczyn niezależnych od Licencjobiorcy, przysługuje mu obniżenie opłaty licencyjnej proporcjonalnie do ilości dni niedostępności Aplikacji dla danej liczby stanowisk. Łączną wartość wynikających z Umowy świadczeń na rzecz Spółki na okres 5 lat jest szacowana na kwotę 8.700.000 złotych. Licencjobiorca nie może przenieść
praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie. W przypadku wykonywania czynności określonych Umową przez Licencjodawcę niezgodnie z jej postanowieniami, Licencjobiorcy przysługuje odszkodowanie proporcjonalne do skutków wadliwości wykonania Umowy, które będzie potrącane z opłaty licencyjnej. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia w każdym czasie przez każdą ze Stron z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia przy czym Spółka zobowiązuje się nie wypowiadać niniejszej umowy w ciągu 2 lat od jej zawarcia, jednakże jest ona uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę istotnych postanowień Regulaminu. Umowa powyższa spełnia kryterium uznania za umowę znaczącą, gdyż ww. szacunkowa wartość świadczeń wynikających z Umowy na okres 5 lat przekracza do 10 % kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COMPERIA.PL S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 47
(ulica) (numer)
+48 22 642 91 19 +48 22 642 91 19
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
951-220-98-54 140913752
(NIP) (REGON)
d2md03o

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 Bartosz Michałek Prezes Zarządu
2014-05-26 Karol WIlczko Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2md03o

Podziel się opinią

Share
d2md03o
d2md03o