Trwa ładowanie...
d4kejyk

COPERNICUS - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A ... - EBI

COPERNICUS - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na dzień 11 maja 2015 roku (12/2015)

Share
d4kejyk

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 12 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na dzień 11 maja 2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie uchwały z dnia 15 kwietnia 2015 r. Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249524 (?Spółka?), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (?ZWZ?), które odbędzie się dnia 11 maja 2015 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.------ 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok i przedstawienie propozycji przeznaczenia wypracowanego w 2014 roku zysku netto na podwyższenie kapitału zapasowego.-------------------------------- 8. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2014
rok.------------------------------------------------- 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok.---------------------------------------------- 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2014.-------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za 2014 rok i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za 2014 roku i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2014.--------------------------------------------------------------------------- 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2014.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IV kadencji.------------------------------- 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej IV kadencji. ---------------------------------------- 17. Wolne wnioski.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------- Na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ?k.s.h.?) Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub
akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej (drogą pocztową albo za pośrednictwem faksu) nie później niż do dnia 20 kwietnia 2015 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu w porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (copernicus@copernicus.pl). Zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem ZWZ, tj. przed 11 maja 2015 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową albo za pośrednictwem faksu) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku
obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (copernicus@copernicus.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej. Zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną
powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres copernicus@copernicus.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (copernicus@copernicus.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać: ? dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie
identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób), ? zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.copernicus.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych przez prawo elementów. Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa
głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną. Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 25 kwietnia 2015 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w ZWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o ZWZ (15 kwietnia 2014 r.) a dniem 25 kwietnia 2015 r. do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z art. 4021 § 1 i art. 4023 k.s.h., będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki www.copernicus.pl w zakładce ?Walne Zgromadzenie?. Od dnia 4 maja 2015 r. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z
art. 407 § 2 k.s.h. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki: 1) Oświadczenie o zwołaniu ZWZ na dzień 11 maja 2015 r. 2) Projekty uchwał ZWZ z dnia 11 maja 2015 r. 3) Oświadczenie o liczbie akcji na ZWZ w dniu 11 maja 2015 r. 4) Wzór pełnomocnictwa na ZWZ w dniu 11 maja 2015 r. 5) Instrukcja do głosowania na ZWZ w dniu 11 maja 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | InformacjaoogolnejliczbieakcjiwSpolceCopernicusSecuritiesS.A.110520-4.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | InstrukcjawykonywaniaprawaglosuprzezpelnomocnikanaZWZ11052015-2.pdf | | | | | | | | | | |
| | ProjektyUchwalZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaSpolki11052015-1.pdf | | | | | | | | | | |
| | WzorpelnomocnictwanaZWZ11052015-3.pdf | | | | | | | | | | |
| | ZwolanieZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaSpolki1105_2015-0.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kejyk

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marek Witkowski Prezes Zarządu
Jacek Starobrat Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kejyk

Podziel się opinią

Share
d4kejyk
d4kejyk