Trwa ładowanie...
d4mnyp8

CYFROWY POLSAT S.A. - Podjęcie decyzji o połączeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką Redefine ...

CYFROWY POLSAT S.A. - Podjęcie decyzji o połączeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką Redefine Sp. z o.o. (20/2015)

Share
d4mnyp8

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie decyzji o połączeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką Redefine Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (?Spółka?, ?Cyfrowy Polsat? lub ?Spółka Przejmująca?) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2015 roku podjął decyzję o połączeniu Spółki ze spółką Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287684 (?Redefine? lub "Spółka Przejmowana"), w której Cyfrowy Polsat S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz przyjął plan połączenia Spółek. Cyfrowy Polsat S.A. jest największym polskim operatorem płatnej telewizji i jednocześnie jedną z wiodących platform satelitarnych w Europie. W ramach prowadzonej działalności oferuje swoim klientom kompleksowe usługi multimedialne obejmujące płatną telewizję w technologii satelitarnej, naziemnej oraz internetowej, a ponadto usługi telefonii komórkowej i transmisji danych oraz dostęp do szerokopasmowego Internetu
w technologii 2G/3G oraz LTE. Redefine Sp. z o.o. to operator telewizji internetowej IPLA, będącej liderem rynku wideo online w Polsce zarówno w zakresie dostępności na różnych urządzeniach jak i pod względem liczby oferowanych materiałów wideo. Redefine odpowiada za całość działań internetowych Grupy Polsat. Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych (?KSH?) (łączenie się przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Aktualny kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 537.500 zł i dzieli się na 10.750 udziałów. Jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej jest Cyfrowy Polsat. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca: (i) zgodnie z art. 515 § 1 KSH Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej; (ii) zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art.
516 § 6 Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy; (iii) zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej. Wraz z niniejszym raportem bieżącym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 KSH, wraz z dołączonymi dokumentami o których mowa w art. 499 § 2 KSH. Na podstawie art. 499 § 4 KSH z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie zostało sporządzone oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej. Celem planowanego połączenia Cyfrowego Polsatu i Redefine jest optymalizacja kosztów oraz uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Polsat, co wpisuje się
w realizację długookresowej strategii Grupy, której istotnym elementem jest efektywne zarządzanie bazą kosztową poprzez wykorzystanie efektów synergii w ramach zintegrowanej grupy medialno-telekomunikacyjnej. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Plan polaczenia przez przejecie Cyfrowy Polsat S.A. i Redefine Sp. z o.o..pdf | Plan połączenia Cyfrowy Polsat S.A. i Redefine Sp. z o,o, | | | | | | | | | |
| | Merger plan_Cyfrowy Polsat S.A. and Redefine Sp. z o.o..pdf | Merger plan Cyfrowy Polsat S.A. and Redefine Sp. z o.o. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Decision on the merger of Cyfrowy Polsat S.A. and Redefine Sp. z o.o. The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”, “Cyfrowy Polsat” or “Taking-over Company”) announces that on April 14, 2015 it resolved to merge the Company with Redefine Sp. z o.o. seated in Warsaw, address: 61A Stanów Zjednoczonych Ave., 04-028 Warsaw, Poland, registered in entrepreneurs register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Department of the National Court Register, under the number KRS 0000287684 (“Redefine” or “Acquired company”), in which Cyfrowy Polsat S.A. holds 100% of share capital, and approved the merger plan. Cyfrowy Polsat S.A. is the largest provider of pay TV in Poland and one of the leading satellite platforms in Europe. As its core business it offers a complete package of multimedia services including pay TV via satellite, terrestrial and online broadcasting, and in addition mobile telephony and data transmission services, as well as
broadband Internet access in 2G/3G and LTE technologies. Redefine Sp. z o.o. is the operator of IPLA internet television, the leader on the online video market in Poland both in terms of availability on different devices and content offered. Redefine is responsible for all internet activities of Polsat Group. The planned merger of the two companies will be effected, in accordance with article 492 §1 item 1 of the Polish Commercial Companies Code (“CCC”) (mergers through acquisition), by transferring all the assets of the Acquired Company to the Taking-over Company. As a result of the merger, the Acquired Company will be terminated without liquidation. At the date of this report, the share capital of the Acquired Company amounts to PLN 537,500 and is divided into 10,750 shares. Cyfrowy Polsat is the sole shareholder of the Acquired Company. Given that the Taking-over Company holds all the shares of the Acquired Company: (i) pursuant to article 515 § 1 of the CCC, the Merger shall be carried out without
increasing the share capital of the Taking-over Company; (ii) pursuant to article 516 § 5 and in conjunction with article 516 §6 of the CCC, the Merger Plan shall not be audited by any expert appointed by the court of registration; (iii) pursuant to article 516 § 5 and in conjunction with article 516 §6 of the CCC, the Reports of Management Boards of Taking-over Company and Acquired Company shall not be issued. The Merger Plan, prepared in accordance with article 499 § 1 of the CCC is attached to this current report, together with the documents mentioned in the article 499 § 2 of the CCC. Pursuant to article 499 § 4 of the CCC, with regard to the fact that the Taking-over Company is a public listed company and in line with the regulations on public offering and conditions for introducing financial instruments to organized trading system and on public companies, it publishes and presents to shareholders semi-annual financial reports, no declaration has been drafted that would include information on the book
value of the Taking-over Company. The aim of the planned merger is to optimize costs and simplify the organizational structure of Polsat Group in line with the Group’s long-term strategy, a significant element of which is the effective management of the cost base of the integrated media and telecommunication group by exploiting its inherent synergies. | | |
| | | | |

d4mnyp8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-14 Tomasz Gillner-Gorywoda Prezes Zarządu Tomasz Gillner-Gorywoda

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mnyp8

Podziel się opinią

Share
d4mnyp8
d4mnyp8