Trwa ładowanie...
d3r12fk
d3r12fk
espi

CYFROWY POLSAT S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)

CYFROWY POLSAT S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
Share
d3r12fk
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Przychody od klientów indywidualnych 1.594.872 1.416.919 387.124 343.929
Przychody z reklamy i sponsoringu 634.204 4.630 153.940 1.124
Przychody od operatorów kablowych i satelitarnych 61.089 - 14.828 -
Przychody ze sprzedaży sprzętu 16.546 35.707 4.016 8.667
Pozostałe przychody ze sprzedaży 59.214 25.207 14.373 6.119
Przychody ze sprzedaży 2.365.925 1.482.463 574.282 359.839
Koszt sprzedanych usług, produktów, towarów i materiałów (1.330.952) (788.496) (323.062) (191.392)
Koszty sprzedaży (243.493) (232.973) (59.103) (56.550)
Koszty ogólne i administracyjne (159.891) (100.783) (38.810) (24.463)
Koszty operacyjne (1.734.336) (1.122.252) (420.976) (272.404)
Pozostałe przychody operacyjne 14.332 13.970 3.479 3.391
Pozostałe koszty operacyjne (85.621) (48.427) (20.783) (11.755)
Zysk z działalności operacyjnej 560.300 325.754 136.002 79.070
Przychody finansowe 10.765 1.288 2.613 313
Koszty finansowe (381.163) (5.760) (92.520) (1.398)
Zysk/(strata) z udziału w jednostkach podporządkowanych 2.164 - 525 -
Zysk brutto 192.066 321.282 46.620 77.985
Podatek dochodowy (31.876) (62.812) (7.737) (15.246)
Zysk / (strata) netto 160.190 258.470 38.883 62.738
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych 0,49 0,96 0,12 0,23
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 347.046 197.534 84.239 47.947
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (2.426.751) (77.419) (589.046) (18.792)
Środki pieniężne z działalności finansowej 2.327.429 (191.769) 564.937 (46.548)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 247.724 (71.654) 60.130 (17.393)
Inne skonsolidowane dane finansowe
Amortyzacja i utrata wartośći 174.880 81.190 42.449 19.707
Wynik EBITDA (1) 735.180 406.944 178.450 98.778
Marża wyniku EBITDA 31,1% 27,5% 31,1% 27,5%
Marża operacyjna 23,7% 22,0% 23,7% 22,0%
Wydatki inwestycyjne (2) 65.674 45.593 15.941 11.067
Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2011 i 31 grudnia 2010
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 277.534 27.615 62.836 6.252
Aktywa 5.325.168 1.015.195 1.205.662 229.849
Zobowiązania długoterminowe 2.476.485 68.817 560.697 15.581
Zobowiązania krótkoterminowe 952.640 518.440 215.686 117.379
Kapitał własny 1.896.043 427.938 429.280 96.889
Kapitał zakładowy 13.934 10.733 3.155 2.430
Dane z rachunku zysków i strat oraz z rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na euro po kursie 4,1198zł za 1 euro, stanowiącym roczny średni kurs za 2011 roku, podany przez NBP.Dane z bilansu na dzień 31 grudnia 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,4168 zł za 1 euro, stanowiącym kurs średni NBP z dnia 31 grudnia 2011 roku.(1) Wynik EBITDA liczony jest jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację i utratę wartości.(2) Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup dekoderów wynajmowanych naszym abonentom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej.
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Skonsolidowany raport roczny 2011_PL.pdf Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat SA za 2011 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-03-12
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-878 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łubinowa 4a
(ulica) (numer)
+48 (22) 356 66 00 +48 (22) 356 60 03
(telefon) (fax)
ir@cyfrowypolsat.pl www.cyfrowypolsat.pl
(e-mail) (www)
796-18-10-732 670925160
(NIP) (REGON)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(podmiot uprawniony do badania)
d3r12fk

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-12 Dominik Libicki Prezes Zarządu Dominik Libicki
2012-03-12 Tomasz Szeląg Członek Zarządu Tomasz Szeląg
2012-03-12 Aneta Jaskólska Członek Zarządu Aneta Jaskólska
2012-03-12 Dzriusz Działkowski Członek Zarządu Dariusz Działkowski

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-12 Dorota Wołczyńska Główna Księgowa Dorota Wołczyńska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3r12fk

Podziel się opinią

Share
d3r12fk
d3r12fk