Trwa ładowanie...
d2q4pno
d2q4pno
espi

CYFROWY POLSAT S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

CYFROWY POLSAT S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
Share
d2q4pno

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | | |
| | Skonsolidowany rachunek zysków i strat | | | | | |
| | Przychody od klientów indywidualnych | 1.734.798 | 1.594.872 | 414.528 | 381.092 | |
| | Przychody z reklamy i sponsoringu | 852.580 | 634.204 | 203.723 | 151.542 | |
| | Przychody od operatorów kablowych i satelitarnych | 93.660 | 61.089 | 22.380 | 14.597 | |
| | Przychody ze sprzedaży sprzętu | 18.770 | 16.546 | 4.485 | 3.954 | |
| | Pozostałe przychody ze sprzedaży | 78.407 | 59.214 | 18.735 | 14.149 | |
| | Przychody ze sprzedaży | 2.778.215 | 2.365.925 | 663.851 | 565.335 | |
| | Koszt sprzedanych usług, produktów, towarów i materiałów | (1.530.301) | (1.396.237) | (365.663) | (333.629) | |
| | Koszty sprzedaży | (247.073) | (243.493) | (59.038) | (58.182) | |
| | Koszty ogólne i administracyjne | (194.289) | (159.891) | (46.425) | (38.206) | |
| | Koszty operacyjne | (1.971.663) | (1.799.621) | (471.126) | (430.017) | |
| | Pozostałe przychody/koszty operacyjne | (17.373) | (6.004) | (4.151) | (1.435) | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 789.179 | 560.300 | 188.573 | 133.883 | |
| | Zyski i straty z działalności inwestycyjnej | 14.353 | (15.006) | 3.430 | (3.586) | |
| | Koszty finansowe | (110.782) | (355.392) | (26.471) | (84.920) | |
| | Zysk z udziału w jednostce współkontrolowanej wycenianej metodą praw własności | 2.897 | 2.164 | 692 | 517 | |
| | Zysk / (strata) brutto | 695.647 | 192.066 | 166.224 | 45.894 | |
| | Podatek dochodowy | (97.349) | (31.876) | (23.261) | (7.617) | |
| | Zysk / (strata) netto | 598.298 | 160.190 | 142.962 | 38.277 | |
| | Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w tysiącach) | 1,72 | 0,49 | 0,41 | 0,12 | |
| | Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych | | | | | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 781.367 | 347.046 | 186.707 | 82.926 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (133.431) | (2.426.751) | (31.883) | (579.869) | |
| | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (653.347) | 2.327.429 | (156.116) | 556.136 | |
| | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (5.411) | 247.724 | (1.293) | 59.193 | |
| | Inne skonsolidowane dane finansowe | | | | | |
| | Amortyzacja i utrata wartośći | 243.066 | 174.880 | 58.080 | 41.787 | |
| | Wynik EBITDA(1) | 1.032.245 | 735.180 | 246.654 | 175.670 | |
| | Marża wyniku EBITDA | 37,2% | 31,1% | 37,2% | 31,1% | |
| | Marża operacyjna | 28,4% | 23,7% | 28,4% | 23,7% | |
| | Wydatki inwestycyjne(2) | 91.177 | 65.674 | 21.787 | 15.693 | |
| | Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2012 i 31 grudnia 2011 | | | | | |
| | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 270.354 | 277.534 | 66.130 | 67.887 | |
| | Aktywa | 5.561.345 | 5.348.548 | 1.360.341 | 1.308.289 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 2.026.162 | 2.484.080 | 495.612 | 607.622 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 1.066.780 | 968.425 | 260.941 | 236.883 | |
| | Kapitał własny | 2.468.403 | 1.896.043 | 603.787 | 463.784 | |
| | Kapitał zakładowy | 13.934 | 13.934 | 3.408 | 3.408 | |
| | (1) EBITDA definiujemy, jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, zyskami i stratami z działalności inwestycyjnej, kosztami finansowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku spółek stowarzyszonych. Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/ (stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.Jesteśmy przekonani, że EBITDA stanowi przydatny uzupełniający wskaźnik finansowy, odzwierciedlający płynność spółek mediowych. EBITDA nie jest wskaźnikiem w MSSF i nie należy uznawać go za alternatywę wskaźnika zysku/(straty) netto według MSSF, za wskaźnik wyników operacyjnych, wskaźnik przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej zgodnie z MSSF czy wskaźnik płynności. Należy pamiętać, że EBITDA nie stanowi
ujednoliconego ani ustandaryzowanego wskaźnika i w związku z tym jego wyliczenie może być różne w zależności od spółki, a prezentacja i wyliczenie EBITDA może być odmienne niż zastosowane przez inne spółki.(2) Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym abonentom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej.Dane ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okresy 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2012 roku i 31 grudnia 2011 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,1850 złotych za 1 euro, stanowiącym roczny kurs średni za 2012 rok, podany przez NBP.Dane ze skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2012 roku i 31 grudnia 2011 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,0882 złotych za 1 euro (kurs średni NBP z dnia 31 grudnia 2012 roku). | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport RocznyGrupapl2012final.pdf Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za 2012 rok
Raport Roczny 2012Grupaeng.pdf Consolidated annual report of Cyfrowy Polsat S.A. for 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-03-12
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-878 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łubinowa 4a
(ulica) (numer)
+48 (22) 356 66 00 +48 (22) 356 60 03
(telefon) (fax)
ir@cyfrowypolsat.pl www.cyfrowypolsat.pl
(e-mail) (www)
796-18-10-732 670925160
(NIP) (REGON)
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d2q4pno

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Dominik Libicki Prezes Zarządu Dominik Libicki
2013-03-12 Tomasz Szeląg Członek Zarządu Tomasz Szeląg
2013-03-12 Aneta Jaskólska Członek Zarządu Aneta Jaskólska
2013-03-12 Dariusz Działkowski Członek Zarządu Dariusz Działkowski

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Dorota Wołczyńska Dyrektor Pionu Księgowości i Podatków Dorota Wołczyńska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2q4pno

Podziel się opinią

Share
d2q4pno
d2q4pno