Trwa ładowanie...
dcthnze
dcthnze
espi

CYFROWY POLSAT S.A. - Spełnienie się warunku z aneksu do Umowy Inwestycyjnej z dnia 15 listopada ...

CYFROWY POLSAT S.A. - Spełnienie się warunku z aneksu do Umowy Inwestycyjnej z dnia 15 listopada 2010 r. (40/2010)
Share
dcthnze

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie się warunku z aneksu do Umowy Inwestycyjnej z dnia 15 listopada 2010 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 29 grudnia 2010 roku uzyskał informację o spełnieniu się warunku zawieszającego zawartego w aneksie nr 1 do umowy inwestycyjnej z dnia 15 listopada 2010 r. ("Umowa Inwestycyjna").Aneks zostałzawarty pomiędzy Spółką, Zygmuntem Solorzem-Żak ("Akcjonariusz I"), Heronimem Rutą ("Akcjonariusz II"), Karswell Limited ("Akcjonariusz III"), Sensor Overseas Limited ("Akcjonariusz IV") (łącznie "Akcjonariusze"), z udziałem Mat Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("FIZ I") i Koma Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("FIZ II") ("Aneks").Spółka informowała o zawarciu Umowy Inwestycyjnej raportem bieżącym nr 31/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. oraz o zawarciu Aneksu raportem bieżącym nr 39/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.Warunek zawieszający dotyczył przeniesienia własności posiadanych przez Akcjonariusza I akcji spółki Telewizja Polsat S.A. na FIZ I oraz przeniesienia własności posiadanych przez Akcjonariusza II akcji spółki Telewizja Polsat S.A. na FIZ II.W dniu
29 grudnia 2010 roku Zarząd Spółki otrzymał pisemne zawiadomienie od Akcjonariusza I oraz od Akcjonariusza II potwierdzające przeniesienie posiadanych przez nich akcji spółki Telewizji Polsat S.A. odpowiednio na FIZ I oraz FIZ II.W wyniku powyższego Aneks z dnia 28 grudnia 2010 roku wszedł w życie. W związku z wejściem w życie Aneksu, weszły również w życie warunkowe postanowienia Umowy Inwestycyjnej jakie zostały wprowadzone przez strony w Aneksie i przestawione przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 39/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Fulfillment of a condition precedent under an annex to the InvestmentAgreement of November 15, 2010.The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A, (“the Company”) hereby givesnotice that on December 29, 2010 it obtained information about thematerialization of the condition precedent contained in Annex No. 1 tothe Investment Agreement of November 15, 2010 (“Investment Agreement”).The annex was executed between the Company, Zygmunt Solorz-Żak(„Shareholder I”), Heronim Ruta („Shareholder II”), Karswell Limited(„Shareholder III”), Sensor Overseas Limited („Shareholder IV”) (jointlyreferred to as„Shareholders”), with the participation of Mat FunduszInwestycyjny Zamknięty („FIZ I”) and Koma Fundusz Inwestycyjny Zamknięty(„FIZ II”) (“the Annex”).The Company disclosed the signing of the Investment Agreement in CurrentReport No. 31/2010 dated on November 15, 2010 and the signing of theAnnex in Current Report No. 39/2010 dated on December 29, 2010.The condition precedent concerned the transfer of title to the shares
inTelewizja Polsat S.A. held by Shareholder I to FIZ I and of title to theshares in Telewizja Polsat S.A. held by Shareholder II to FIZ II.On December 29, 2010, the Management Board of the Company receivednotice in writing from Shareholder I and Shareholder II confirming thetransfer of the Telewizja Polsat S.A. shares held by them to FIZ I andFIZ II respectively.As a result of the foregoing, the Annex of December 28, 2010 came intoforce. In connection with the Annex coming into force, so did theconditional provisions of the Investment Agreement which were introducedby the parties with the Annex and disclosed by the Company in CurrentReport No. 39/2010 dated on December 29, 2010. | |

dcthnze

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-878 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łubinowa 4a
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Aneta Jaskólska Członek Zarządu Aneta Jaskólska
2010-12-30 Tomasz Szeląg Członek Zarządu Tomasz Szeląg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcthnze

Podziel się opinią

Share
dcthnze
dcthnze