Trwa ładowanie...
d4frlgn
espi

CYFROWY POLSAT S.A. - Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warsza...

CYFROWY POLSAT S.A. - Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz mTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - zawiadomienie drugie (54/2011)
Share
d4frlgn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz mTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - zawiadomienie drugie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki CYFROWY POLSAT S.A. ("CYFROWY POLSAT" lub "SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA"), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowy Polsat o planowanym połączeniu Cyfrowy Polsat oraz mTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008837 ("mTEL" lub "SPÓŁKA PRZEJMOWANA"). Połączenie nastąpi poprzez: (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą ? jako jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej ? całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz (ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH. W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH ? wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki mTEL. Zważywszy, że
wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 17 czerwca 2011 roku i opublikowanym w dniu 4 lipca 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 127, poz. 8632. Jednocześnie Zarząd Cyfrowy Polsat informuje, iż następujące dokumenty: 1. Plan Połączenia, 2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli opinia lub raport były sporządzane), 3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek, 4. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek, 5. Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2011 roku, 6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 maja
2011 roku, 7. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2011 roku. ("DOKUMENTY POŁĄCZENIOWE") są dostępne do wglądu akcjonariuszy Cyfrowy Polsat począwszy od dnia publikacji pierwszego zawiadomienia, to jest od 5 lipca 2011 roku do dnia 5 sierpnia 2011 roku. Dokumenty Połączeniowe są dostępne do wglądu w siedzibie Cyfrowy Polsat, przy ul. Łubinowej 4A w Warszawie, w budynku B1 w pokoju nr 118, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. Akcjonariusze Cyfrowy Polsat mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Cyfrowy Polsat odpisów Dokumentów Połączeniowych. Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim. Warszawa, dnia 19 lipca 2011 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. ("Cyfrowy Polsat" or "Taking-over Company"), in accordance with article 504 § 1 and § 2 of Commercial Companies Code (KSH), informs the Shareholders of Cyfrowy Polsat on the planned merger of Cyfrowy Polsat and mTEL Sp. z o.o. seated in Warsaw, address: Domaniewska 37, 02-672 Warsaw, Poland, registered in entrepreneurs register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Business Division of the National Court Register, under the number KRS 0000008837 („mTEL” or “Acquired Company"), in which Cyfrowy Polsat S.A. holds 100% of share capital, and approved the merger plan. The merger will be effected by: (i) transferring to Taking-over Company – as the sole shareholder of Acquired Company – all the assets of Acquired Company by the way of universal succession, and (ii) termination of Acquired Company without liquidation, in accordance with article 492 §1 item 1) KSH. As a result of the merger, Cyfrowy Polsat - in accordance with
article 494 §1 KSH will assume all rights and obligations of mTEL, effective on the date of the merger. Given that Taking-over Company holds all the shares of Acquired Company, and according to article 515 §1 KSH, the merger will be effected without increasing the share capital of Taking-over Company. The detailed terms of the merger, were specified in the Merger Plan prepared on June 17, 2011 and published on July 4, 2011 in the Court and Commercial Gazette (Monitor Sądowy i Gospodarczy) no 127, item 8632. The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. also informs, that the following documents : 1. Merger Plan, 2. Financial Statements and Management Board’s Reports on Activities of the merging companies for the last three financial years, together with opinion of the independent auditor and report supplementing the auditor’s opinion (if opinion or report was issued), 3. Draft resolution of the General Meeting of Taking-over Company concerning the merger, 4. Draft resolution of the Shareholders Meeting of
Acquired Company concerning the merger, 5. Valuation of assets and liabilities of Acquired Company as at May 31, 2011, 6. Statement containing information on accounting condition of Taking-over Company as at May 31, 2011, 7. Statement containing information on accounting condition of Acquired Company as at May 31, 2011. (“Merger Documents”) are available for inspection for Cyfrowy Polsat shareholders from the date of publication of the first announcement, that is July 5, 2011 until August 5, 2011. Merger Documents are available in Cyfrowy Polsat Headquarters, at Lubinowa 4A in Warsaw, building B1, room no 118, from Monday to Friday from 9.00 am to 4.00 pm. Cyfrowy Polsat Shareholders may request copies of Merger Documents free of charge in Cyfrowy Polsat Headquarters. This notice is the second notice. Warsaw, July 19, 2011 | |

d4frlgn

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-878 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łubinowa 4a
(ulica) (numer)
+48 (22) 356 66 00 +48 (22) 356 60 03
(telefon) (fax)
ir@cyfrowypolsat.pl www.cyfrowypolsat.pl
(e-mail) (www)
796-18-10-732 670925160
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Aneta Jaskólska Członek Zarządu Aneta Jaskólska
2011-07-19 Dariusz Działkowski Członek Zarządu Dariusz Działkowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4frlgn

Podziel się opinią

Share
d4frlgn
d4frlgn