Trwa ładowanie...
d40t170
espi

CZERWONA TOREBKA S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Zakończenie negocjacji ze Spółk ...

CZERWONA TOREBKA S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Zakończenie negocjacji ze Spółką Forteam Investments Limited ? uzupełnienie informacji o transakcji sprzedaży 100% akcji Małpki S.A. za cenę wynoszącą 362.344.515,42 zł. (16/2015)

Share
d40t170

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CZERWONA TOREBKA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Zakończenie negocjacji ze Spółką Forteam Investments Limited ? uzupełnienie informacji o transakcji sprzedaży 100% akcji Małpki S.A. za cenę wynoszącą 362.344.515,42 zł. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ?Czerwona Torebka? S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej ?Spółka?, ?Emitent?), działając na podstawie art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poniżej zamieszcza dodatkowe informacje na temat transakcji polegającej na sprzedaży 100 % akcji w kapitale zakładowym Małpka S.A. (dalej ?Transakcja?), której zamiar realizacji opisany został w treści raportów bieżących: nr 20/2014 oraz od 2/2015 do 8/2015, a także 12/2015. Pojęcia pisane wielką literą a niezdefiniowane w niniejszym raporcie mają znaczenie nadane im w raporcie bieżącym nr 20/2014. I. Zarząd Emitenta informuje, że 8 maja 2015 r. Emitent oraz następujące spółki zależne od Emitenta: 1) ?Czerwona Torebka spółka akcyjna? sp.k.; 2) ?Dwunasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna? sp.k., 3) ?Dwudziesta druga - Czerwona Torebka spółka akcyjna? S.K.A.; 4) ?Piąta - Czerwona Torebka spółka akcyjna? sp.k.; 5) ?Jedenasta - Czerwona Torebka
spółka akcyjna? sp.k.; 6) ?Czternasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna? sp.k. dokonały przeniesienia wszystkich ich praw i obowiązków z Umowy - jako sprzedających, na podmiot trzeci tj. Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej ?Sowiniec FIZ?) za zgodą spółki Forteam Investments Limited, z siedzibą w Limassol, Cypr (zwanej dalej ?Kupującym?). II. W dalszej kolejności Zarząd Emitenta informuje, że tego samego dnia Sowiniec FIZ i Kupujący zawarli aneks do Umowy. Na mocy Aneksu postanowiono wprowadzić następujące zmiany w treści ww. Umowy: 1) zmianie uległa definicja Transakcji. Stosownie do wprowadzonej zmiany, przez Transakcję należy rozumieć łącznie: a) sprzedaż akcji spółki Małpka S.A. na rzecz Kupującego i przeniesienie ich posiadania na Kupującego, b) sprzedaż akcji spółki Enaville Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?Enaville?) na rzecz Sowiniec FIZ i przeniesienie ich posiadania na rzecz Sowiniec FIZ; c) sprzedaż akcji Emitenta na rzecz Enaville i przeniesienie tytułu do akcji Emitenta
na rzecz Enaville, ? wraz z rozliczeniem odpowiednich cen nabycia. 2) do Umowy wprowadzone zostały postanowienia, w myśl których Sowiniec FIZ zobowiązał się wobec Kupującego i Małpka S.A. zwolnić te podmioty w całości z tytułu roszczeń i szkód poniesionych na skutek wskazanych niżej okoliczności, oraz zabezpieczyć w całości Kupującego i Małpka S.A. przed wszelkimi takimi roszczeniami i szkodami poniesionymi w skutek: a) odpowiedzialności Małpka S.A. wynikającej z nieprzestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności lecz nie wyłącznie, wynikającej z powierzenia przetwarzania danych osobowych klientów sieci sklepów ~Małpka Express~ osobom trzecim, bez uzyskania zgód wymaganych dla takiego przekazania; b) wszelkiej odpowiedzialności Małpka S.A. względem Adaptacja sp. z o.o. (lub odpowiedzialności względem dowolnej osoby trzeciej, na którą Adaptacja sp. z o.o. przeniesie swoje potencjalne roszczenia) na jakiejkolwiek podstawie; c) wszelkiej odpowiedzialności Małpka S.A.,
wynikającej z naruszeń odpowiednich przepisów prawa, w zakresie zwolnień pracowników dokonywanych przez Małpka S.A. w okresie od listopada 2014 r. do marca 2015 r. III. Zarząd Spółki informuje, że Enaville jest podmiotem zależnym od Kupującego, posiadającym 12.138.439 akcji Spółki, o czym Spółka poinformowała w treści raportów bieżących o nr 14/2015 i 15/2015 z 8 maja 2015 r. IV. Ponadto, Zarząd Spółki, nawiązując do informacji zamieszczonych w treści raportów bieżących o numerach: 20/2014, od 2/2015 do 8/2015, 12/2015 oraz 14/2015 i 15/2015 informuje, że w dniu 9 maja 2015 r., w ramach zamknięcia Transakcji zrealizowane zostały następujące działania: 1) Sowiniec FIZ złożył instrukcję do domu maklerskiego TMS Brokers S.A. (dalej ?Dom Maklerski?), zobowiązującą Dom Maklerski do: sprzedaży wszystkich akcji spółki Małpka S.A. za cenę wynoszącą 362.344.515,42 zł (dalej ?Cena Sprzedaży Za Akcje Małpka?) w imieniu Domu Maklerskiego, ale na rzecz Sowiniec FIZ, oraz zakupu wszystkich akcji Enaville za cenę wynoszącą
100.000 zł (dalej ?Cena Sprzedaży Za Akcje Enaville?) w imieniu Domu Maklerskiego, ale na rzecz Sowiniec FIZ; 2) Kupujący złożył instrukcję do Domu Maklerskiego, zobowiązującą Dom Maklerski do: zakupu wszystkich akcji Małpka S.A. za Cenę Sprzedaży Za Akcje Małpka w imieniu Domu Maklerskiego, ale na rzecz Kupującego, oraz sprzedaży wszystkich Akcji Enaville za Cenę Sprzedaży Za Akcje Enaville w imieniu Domu Maklerskiego, ale na rzecz Kupującego; 3)Dom Maklerski w ramach realizacji instrukcji otrzymanych od Sowiniec FIZ i Kupującego, działając w imieniu własnym, nabył własność wszystkich akcji Małpka S.A. od Sowiniec FIZ na rzecz Kupującego, oraz wszystkich akcji Enaville od Kupującego na rzecz Sowiniec FIZ, a następnie przeniósł posiadanie wszystkich akcji Małpka S.A. na rzecz Kupującego, zaś wszystkich akcji Enaville na rzecz Sowiniec FIZ. V. Zapłata Ceny Sprzedaży za Akcje Małpka została rozliczona w następujący sposób: 1) w dniu zawarcia zamknięcia Transakcji w sposób opisany bliżej w punkcie IV
niniejszego raportu bieżącego Sowiniec FIZ posiadał względem Kupującego dług z tytułu zapłaty Ceny Sprzedaży za Akcje Enaville w kwocie 100.000 zł; 2) w tym samym dniu, Sowiniec FIZ przejął od Enaville dług względem Kupującego w kwocie 37.629.160,90 zł. Dług ten powstał w związku z dokonaniem przez Kupującego sprzedaży na rzecz Enaville wszystkich posiadanych przez Kupującego akcji Emitenta, tj. 12.138.439 akcji Emitenta. 3) w dniu zamknięcia Transakcji Sowiniec FIZ posiadał zatem względem Kupującego łączny dług w kwocie 37.729.160,90 zł (dalej ?Dług Sowiniec FIZ?); 4) w ramach zamknięcia Transakcji, opisanej w niniejszym raporcie bieżącym, Sowiniec FIZ i Kupujący dokonali potrącenia swoich wierzytelności z wierzytelnościami drugiej strony. Na podstawie tak dokonanego potrącenia: a) Dług Sowiniec FIZ w kwocie 37.729.160,90 zł został umorzony w całości, natomiast b) dług Kupującego względem Sowiniec FIZ z tytułu Ceny Sprzedaży Za Akcje Małpka, w kwocie 362.344.515,42 zł, został umorzony w częścii w rezultacie
został obniżony do kwoty 324.615.354,52 zł, która to kwota zostanie wpłacona na rachunek bankowy Sowiniec FIZ w terminie 36 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Strony postanowiły ponadto, że przedmiotowa kwota zostanie powiększona o odsetki obliczone według stopy procentowej WIBOR 3M zastosowanej do niespłaconej części Ceny Sprzedaży Za Akcje Małpka. VI. Podsumowanie. W wyniku powyższych działań: 1) spółka Forteam Investments Limited, z siedzibą w Limassol, Cypr (?Kupujacy?) posiada 30.241.152 akcje Małpka S.A., co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Małpka S.A., 2) spółka Forteam Investments Limited, z siedzibą w Limassol, Cypr nie posiada akcji Emitenta, 3) spółka Enaville Investment S.A. z siedzibą w Warszawie (pierwotnie podmiot zależny od Kupującego, a po transakcji podmiot zależny od Sowiniec FIZ) posiada 12.138.439 akcji Emitenta, co stanowi 16,18% w kapitale zakładowym Emitenta, 4) Sowiniec FIZ posiada 100.000 akcji Spółki Enaville Investment S.A. co stanowi 100 % w kapitale zakładowym tej spółki.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40t170

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CZERWONA TOREBKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-819 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Stanisława Taczaka | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 623 28 00 | | +48 61 623 28 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7781450539 | | 300709350 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-09 Paweł Ciszek Prezes Zarządu
2015-05-09 Roland Czechmanowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
d40t170

Podziel się opinią

Share

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d40t170
d40t170