Trwa ładowanie...
d3jmiuv
espi

DANKS - Program skupu akcji własnych (24/2014) - EBI

DANKS - Program skupu akcji własnych (24/2014)
Share
d3jmiuv

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 24 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Program skupu akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki DANKS Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A., w związku z upoważnieniem Zarządu udzielonym na mocy Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych, podaje do publicznej informacji program skupu akcji własnych. Przedmiotem skupu akcji własnych jest nie więcej niż 1.667.097 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) zdematerializowanych akcji Emitenta, co odpowiada nie więcej niż 20 proc. ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki oraz 20 proc. ogółu akcji Spółki znajdujących się w obrocie zorganizowanym. Cena za jedną nabywaną akcję wynosi 1,18 zł (jeden złoty i osiemnaście groszy). Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży akcji nastąpi w dniu 1 września 2014 roku. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania ze skupu akcji własnych zawiera załączony dokument
- Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela DANKS Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A., dostępny również na stronie internetowej Spółki www.danks.pl. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Danks-formularzofertysprzedazy-1.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Danks-umowazbyciaakcjiwzor-2.pdf | | | | | | | | | | |
| | Danks
-Zaproszeniedoskladaniaofert-0.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Truchel Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jmiuv

Podziel się opinią

Share
d3jmiuv
d3jmiuv