Trwa ładowanie...
d2wodh8
d2wodh8
espi

DEBICA - Skład Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu 2012 (10/2013)

DEBICA - Skład Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu 2012 (10/2013)
Share
d2wodh8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DEBICA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skład Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 i w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Firmy Oponiarskiej S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało w dniu 7 czerwca 2013 roku wyboru następujących członków Rady Nadzorczej, na kadencję rozpoczynającą się w dniu 7 czerwca 2013 roku: Pani Renata Kowalska-Andres (lat 52) wykształcenie wyższe. Absolwentka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996 - 2002 pracowała w Tetra Pak Polska oraz Uponor Polska, od 1998 roku Kierownik ds. Personalnych w firmie Uponor Polska Sp.z o.o. W latach 2002-2004 Dyrektor ds. Personalnych w firmie Nobiles we Włocławku, należącej do holenderskiego koncernu Akzo Nobel. W latach 2004 ? 2010 pracowała na stanowisku Dyrektora ds.
Personalnych Firmy Oponiarskiej Dębica SA. W roku 2010 została Dyrektorem ds. Personalnych Goodyear na region Europy Środkowej i Południowej z siedziba w Słowenii. W tym samym roku awansowana została na stanowisko Dyrektora ds. Personalnych Goodyear w regionie Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu z siedzibą w Brukseli. Od 1 stycznia 2012 r. zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Personalnych Goodyear Operations na kraje Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu w Brukseli. Pan Philippe Degeer, (wiek: 50 lat) uzyskał tytuł licencjacki w dziedzinie inżynierii na Uniwersytecie w Liege oraz tytuł magistra Administracji Biznesowej w Szkole Biznesu w Londynie. Zajmował liczne stanowiska w kadrze zarządzającej, sprzedaży i marketingu w Szwajcarii, Austrii, krajach Beneluxu do roku 2003, kiedy to został wybrany na prezesa transakcji w Paryżu. W roku 2006 został wybrany vice-prezydentem Goodyear Dunlop Tires Operations (GDTO) w Luksemburgu. Pan Philippe Degeer jest także dyrektorem rady Goodyear Dunlop Tires Europe i
przewodniczącym rady GDTO oraz Goodyear SA w Luksemburgu. Pan Dominikus Golsong, (wiek: 56 lat), Radca prawny koncernu na Wspólnotę Europejską, Europę Wschodnią, Bliski Wschód i Afrykę. Zdobył tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Uzyskał tytuł doktora prawa na Uniwersytecie w Lozannie w Szwajcarii. Posiada również stopnie w dziedzinie zarządzania: "Young Manager" (Młodego Menedżera) na INSEAD, "Advanced Development Program Degree" ("Program Zaawansowanego Rozwoju") w London Business School oraz ?Facilitative Management Certificate" (Świadectwo Zarządzania Wspomagającego ) na Uniwersytecie Michigan. Przed podjęciem pracy w Goodyear Dunlop Tires Europe BV, zdobył bogate doświadczenie w firmie Dow Corning na stanowiskach: Associate General Counsel Corporate (Z-ca Głównego Radcy Korporacji), General Counsel (Główny Radca) w oddziale firmy Dow Corning na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, jak również jako członek zarządów spółek podległych Dow Corning na Europie. Wcześniej odbywał praktykę
prawniczą w zakresie prawa spółek handlowych, zarządzania i administracji oraz transakcji finansowych i handlu międzynarodowego w nowojorskiej firmie prawniczej Sullivan & Cromwell, jak również w brukselskiej firmie prawniczej Linklaters De Bandt. Pan Maciej Mataczyński, (wiek: 37 lat), Maciej Mataczyński, doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat, specjalista prawa handlowego i europejskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; stypendysta Komisji Fulbrighta w Harvard Law School oraz Instytutu T.M.C. Assera w Hadze. Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor licznych publikacji prawniczych, publikowanych w Polsce i zagranicą. Przewodniczący Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Pan Karl Brocklehurst, (wiek: 42 lat) wykształcenie wyższe. Absolwent chemii na Uniwersytecie Kent, który ukończył z wyróżnieniem, dyplomowany księgowy, członek Instytutu Dyplomowanych Księgowych w Anglii i Walii. Od
1992 r. do 1997 r. pracował w Price Waterhouse, gdzie objął stanowisko zastępcy managera. Od 1997 r. pracował na różnych wyższych stanowiskach w Rolls-Royce plc, w tym Controllera Handlowego (1998 r. ? 2000 r.), managera ds. fuzji i przejęć (2001 r. ? 2004 r.), oraz Dyrektora ds. finansowych - Controls & Transmissions (2004 r. ? 2008 r.). W 2008 r. brał w utworzeniu spółki Joint Venture pomiędzy Rolls-Royce plc oraz amerykańską firmą Goodrich Corporation, następnie został mianowany Dyrektorem ds. finansowych w tej spółce. W 2010 r. ponownie zatrudniony w Rolls-Royce plc na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych ? Globar IT. W 2011 r. rozpoczął pracę w Goodyear Dunlop Tires UK na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych i IT, od listopada 2012 r. Dyrektor ds. Finansowy ? Operations na kraje Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu w Goodyear Dunlop Tires Operations. Pan Łukasz Antoni Rędziniak, (wiek: 44 lat) adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. ? adwokat (od 1996 roku), członek
Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie ? asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1990 - 1991) ? prawnik w Consoft Consulting Sp. z o.o. (1991 r. ? 1992 r.) ? adwokat, indywidualna kancelaria współpracująca z Dewey Ballantine Sp. z o.o. (1997 r. ? 2000 r.) ? kancelaria Dewey & LeBoeuf LLP (o 1993 r. - 2007 r.), partner od 2001 r. ? Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości RP (2007 r.- 2009 r.) ? Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski Sp. K., partner, partner zarządzający biurem w Warszawie (od 2009 r.) ? Kulczyk Investments S.A., Członek Zarządu, (od 2013 r.) ? W latach 2004-2007 pełnił funkcję Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Ponadto, na podstawie § 14 Statutu Spółki, pracownicy Spółki na członka Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się 7 czerwca 2013 r. wybrali Panią Janusza Rasia. Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Pan Janusz Raś ? Wykształcenie wyższe,
absolwent The Polish Open University w Warszawie w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania; ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie na kierunku rachunkowość, finanse i system podatkowy. Ponadto ukończył kurs ABC marketingu organizowany przez European Distance Education, szkolenia z zakresu prawa pracy, analizy ekonomicznej i finansowej przeznaczone dla przedstawicieli pracowników. Z T.C Dębica S.A. związany od 1979 r., kiedy to rozpoczął pracę jako mechanik remontowy na byłym wydziale CWD. Od 2000 r. do chwili obecnej zatrudniony na stanowisku brakarza kontroli końcowej na wydziale BT ? 6. Pełni również funkcję Grupowego Społecznego Inspektora Pracy na tymże wydziale oraz przewodniczącego KW NSZZ "Solidarność". Od czerwca 2009 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Fredry w Dębicy. Żadna z wyżej wymienionych osób nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Żadna z wyżej wymienionych osób
nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. W dniu 7 czerwca 2013 r. na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza ukonstytuowała się i wybrała ze swego grona: Pana Philippe Degeer ? na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Karla Brocklehurst?a ? na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Macieja Mataczyńskiego ? na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej. Ponadto Rada Nadzorcza Spółki wybrała, w dniu 7 czerwca 2013 r. w skład stałego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej następujących członków Rady Nadzorczej: Pana Karla Brocklehurst?a, Pana Macieja Mataczyńskiego oraz Pana Dominikusa Golsong?a. Komitetu Audytu uwzględnia wymogi wynikające z przepisów art. 86 ust. 4 i 5Ustawy biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA
(pełna nazwa emitenta)
DEBICA Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
39-200 Dębica
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. 1 Maja 1
(ulica) (numer)
(014) 670-28-31 014 670-09-57
(telefon) (fax)
www.debica.com.pl
(e-mail) (www)
872-000-34-04 850004505
(NIP) (REGON)
d2wodh8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Jacek Pryczek Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny
2013-06-07 Leszek Cichocki Członek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wodh8

Podziel się opinią

Share
d2wodh8
d2wodh8