Trwa ładowanie...
d3wyike
d3wyike
espi

DROP S.A. - Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dotycząca rozliczeń VAT za 2005 r. (24/2 ...

DROP S.A. - Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dotycząca rozliczeń VAT za 2005 r. (24/2014)
Share
d3wyike

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DROP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dotycząca rozliczeń VAT za 2005 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, iż 7 października 2014 r. otrzymał decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (podpisaną z upoważnienia przez Beatę Szopińską ? Kierownika Oddziału) z dnia 16 września 2014 r. (?Decyzja?) utrzymującą decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 3 czerwca 2014 r., o których Spółka informowała raportem bieżącym 15/2014. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w Decyzji zarzucił Spółce niedochowanie należytej staranności (?wiedziała, bądź co najmniej powinna wiedzieć?) w 2005 r. w relacjach z jednym dostawcą (Wtór-Met Lech W.), który dostarczał także złom do wielu odbiorców w Polsce oraz u którego do dnia wydania Decyzji nie przeprowadzono kontroli podatkowej za 2005 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie utrzymując decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie przedstawiał między innymi następującą argumentację: ?Natomiast w przypadku, gdy na dowodach WZ był podany środek transportu, to był to nr rejestracyjny ciągnika
siodłowego, a nie zestawu (ciągnika i naczepy), na który powoływał się w przesłuchaniu Dariusz W. Wg oceny organu pierwszej instancji niemożliwe jest transportowanie złomu w ilości ok. 20 ton tylko ciągnikiem siodłowym. W tym zakresie organ odwoławczy nie podziela wniosku wywiedzionego przez organ pierwszej instancji, bowiem wskazanie jedynie numeru rejestracyjnego ciągnika siodłowego nie świadczy, że nie ciągnął on naczepy. W ocenie Dyrektora jest to jednak dowód na to, że dokumentacji była sporządzana w sposób mało precyzyjny, co świadczy o niezachowaniu szczególnych zasad ostrożności wymaganych przy transakcjach w branży obrotu złomem? Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził w Decyzji także, co następuje: ?Piotr Sz. zeznał, m. in., że nie transportował złomu z firmy Wtór-Met Lech W. do spółki DROP. Stwierdził jednakże, że przewoził złom do Skawiny do innej firmy, nazwy tej firmy nie podał, za co wystawił 2 faktury na rzecz firmy Wtór-Met Lech W.: nr 38/04/2005 z dnia 14.04.2005 r. i 45/05/2005 z
dnia 06.05.2005 r., w których wykazał wykonanie usług transportowych.? W rzeczywistości Piotr Sz. 19 marca 2010 r. składając zeznania w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie przed inspektorem kontroli skarbowej Wiesławą Toporowską zeznał, że: ?W 2005 r. prowadziłem działalność gospodarczą pod firmą Sz. Piotr ul. Sz. w Warszawie NIP 524-111. W 2005 r. wystawiłem 2 faktury na rzecz firmy Wtór-Met Lech W.: nr 38/04/2005 z dnia 14.04.2005 r. i 45/05/2005 z dnia 06.05.2005 r., w których wykazałem wykonanie usług transportowych z firmy Wtór-Met Lech W. z Błonia do Skawiny na rzecz firmy I. Sp. z o.o. Na podstawie tych faktur VAT transportowałem miedź do I. Sp. z o.o.? (źródło: Protokół przesłuchania Piotra Sz. w dniu 19 marca 2010 r.) Zgodnie z powyższym przykładem (jednym z wielu) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w Decyzji powielił błędy decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie (podpisanej z upoważnienia przez Agnieszkę Wesołowską ? p.o. Naczelnika Wydziału Urzędu Kontroli Skarbowej w
Warszawie) z dnia 3 czerwca 2014 r., czym naruszył przepis art. 127 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, mówiący o dwuinstancyjności postępowania podatkowego w Polsce. Ponowne postępowanie w DROP S.A. za 2005 r. po korzystnych dla Spółki wyrokach w sądach administracyjnych (I FSK 1694/11 - Wyrok NSA ? koszty postępowania 7 308 PLN, III SA/Wa 675/13 - Wyrok WSA w Warszawie ? koszty postępowania 10 833 PLN) prowadził ten sam inspektor kontroli skarbowej (Wiesława Toporowska). W ciągu 30 dni od otrzymania Decyzji Spółka wniesie ponownie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DROP SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DROP S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-987 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Syta 114Z/1
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
526-24-99-339 016896001
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Zbigniew Chwedoruk Prezes Zarządu Zbigniew Chwedoruk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wyike

Podziel się opinią

Share
d3wyike
d3wyike