Trwa ładowanie...
d2l52hj
espi

DSS S.A. - Wybór biegłego rewidenta (90/2012)

DSS S.A. - Wybór biegłego rewidenta (90/2012)
Share
d2l52hj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 90 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DSS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej (Spółka) stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt 19 w zw. z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 17 grudnia 2012 r., działając na podstawie Art. 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako biegłego rewidenta który dokona badania skorygowanego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DSS sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r. Wybór biegłego rewidenta nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Siedziba Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieści się w Warszawie (00-549) przy, ul. Pięknej 18. Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 186. Uprzednio, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 8 sierpnia 2012 r. Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wybrana jako biegły rewident do badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych odpowiednio na dzień 31 grudnia 2012 roku, 31 grudnia 2013 roku oraz 31 grudnia 2014 roku i za lata kończące się w wyżej wymienionych dniach, oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej DSS sporządzonych odpowiednio na dzień 31 grudnia 2012 roku, 31 grudnia 2013 roku oraz 31 grudnia 2014 roku i za lata kończące się w wyżej wymienionych dniach, a ponadto do dokonania przeglądu skróconych półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej DSS sporządzonych na
dzień 30 czerwca 2012 roku, 30 czerwca 2013 roku oraz 30 czerwca 2014 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 64/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 roku. Umowa z Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta zostanie przez Zarząd Spółki na czas niezbędny do wykonania przez biegłego rewidenta powierzonych czynności. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust 1 pkt 19 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
(pełna nazwa emitenta)
DSS S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-523 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ŚMIAŁA 22
(ulica) (numer)
(22) 633 02 08
(telefon) (fax)
dss@dss.pl www.dss.pl
(e-mail) (www)
8842344796 890450283
(NIP) (REGON)
d2l52hj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-18 Mariusz A. Roman Prezes Zarządu Mariusz A. Roman
2012-12-18 Maksymilian Kostrzewa Członek Zarządu Maksymilian Kostrzewa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2l52hj

Podziel się opinią

Share
d2l52hj
d2l52hj