Trwa ładowanie...
d9simqv
espi

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.?nabycie akcji własnych Emitenta (80/2010)

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.?nabycie akcji własnych Emitenta (80/2010)
Share
d9simqv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 80 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DUDA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.?nabycie akcji własnych Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 74/2010 z dnia 03 grudnia 2010 roku dotyczącego zawarcia aneksów do umów znaczących oraz realizacji postępowania naprawczego, na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym wyciągu z rachunku papierów wartościowych, Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje o nabyciu w dniu 29 grudnia 2010 r. akcji własnych Spółki w łącznej liczbie 30.889.143 (słownie: trzydziestu milionów osiemset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy stu czterdziestu trzech).Nabyte papiery wartościowe są akcjami zwykłymi na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych) każda, nabytymi od Banków - akcjonariuszy (Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie), za ich zgodą, w celu dobrowolnego umorzenia w wykonaniu umowy opcji buy-back
zawartej z ww. bankami (o zawarciu ww. umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 66/2009 z dnia 24 lipca 2009 r.).Nabycie papierów wartościowych nastąpiło poza obrotem zorganizowanym, w drodze transakcji zawartych za pośrednictwem domu maklerskiego, na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały nr 25/31/08/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia od akcjonariuszy akcji własnych Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem.Średnia jednostkowa cena nabycia papierów wartościowych wyniosła 1,26 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia sześć groszy).Papiery wartościowe, o których mowa powyżej, stanowią 9,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki.Liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przysługujących z ww. papierów wartościowych wynosi 30.889.143 (słownie: trzydzieści milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści trzy).Łączna liczba
akcji własnych posiadanych przez Spółkę wynosi 30.889.143 (słownie: trzydzieści milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści trzy), z których przysługuje 30.889.143 (słownie: trzydzieści milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści trzy) głosy na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 364 § 2 KSH Spółka nie wykonuje praw udziałowych z ww. akcji, z wyjątkami określonymi w ww. przepisie.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 w związku z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
DUDA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-699 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kłobucka 25
(ulica) (numer)
022 319 94 00 022 319 94 01
(telefon) (fax)
duda@pkmduda.pl www.pkmduda.pl
(e-mail) (www)
699-17-81-489 411141076
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Dariusz Formela członek zarządu
2010-12-30 Jerzy Jaśkowiak prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9simqv

Podziel się opinią

Share
d9simqv
d9simqv