Trwa ładowanie...
d2fau6p

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? spełnienie się warunków dotyczących zawartej przez Emite ...

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? spełnienie się warunków dotyczących zawartej przez Emitenta znaczącej umowy warunkowej (42/2015)

Share
d2fau6p

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DUDA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? spełnienie się warunków dotyczących zawartej przez Emitenta znaczącej umowy warunkowej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 j.t., dalej: Rozporządzenie), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA ("Emitent", "Spółka") informuje o spełnieniu warunków istotnej umowy warunkowej, którą jest umowa kredytowa (?Umowa Kredytowa?) zawarta przez Spółkę w dniu 31 sierpnia 2015 r. z Bankiem Zachodnim WBK SA z siedzibą we Wrocławiu (Rynek 9/11, 50-950 Wrocław) (?Bank?). Spółka informowała o podpisaniu Umowy Kredytowej raportem bieżącym nr 39/2015 r. z dnia 2 września 2015 r. Przedmiotem Umowy Kredytowej jest udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 27.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych 00/100) tj. maksymalnie 90% ceny zakupu udziałów spółki pod firmą: "AGRO PROVIMI" Spółka z o.o. z siedzibą w
miejscowości Bieganów (Bieganów 19, 69-108 Cybinka), (?Agro Provimi?), z przeznaczeniem na zakup 100% udziałów w Agro Provimi, za kwotę ok 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100) (?Kredyt?). Kredyt może być wykorzystany po uprzednim spełnieniu łącznie następujących warunków zawieszających: Uruchomienie środków z Kredytu może nastąpić do dnia 30.09.2015 r. (Okres Dostępności) po spełnieniu warunków określonych w Rozdz. I § 3 Ogólnych Warunków Finansowania Klientów Korporacyjnych stosowane przez Bank oraz wskazanych poniżej: a) Emitent przedstawi umowę zakupu 100% udziałów Agro Provimi (Umowa zakupu) o treści zaakceptowanej przez Bank; b) Emitent złoży w Banku oświadczenie o wykonaniu analizy ekonomiczno-finansowej firmy (due diligence) na bazie której podjęto decyzję o zakupie udziałów w Agro Provimi, c) Emitent przedłoży w Banku uchwały podjęte przez właściwe organy statutowe, wyrażające zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na podstawie Umowy Kredytowej i ustanowienie zabezpieczeń, d)
Emitent przedstawi w Banku potwierdzenie wniesienia wkładu własnego w wysokości min. 10% ceny zakupu udziałów w Agro Provimi; e) Emitent dostarczy do Banku aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 90 dni przed dniem pierwszego uruchomienia środków z Kredytu zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i właściwego urzędu skarbowego, o braku zaległości w zakresie zobowiązań, do których stosuje się przepisy Ordynacji Podatkowej, Zarząd Emitenta niniejszym informuje, iż wszystkie warunki określone Umową Kredytową zostały spełnione w dniu 02.09.2015 r. Tym samym więc środki z Kredytu zostały uruchomione. Jednocześnie Emitent informuje, iż ostateczna kwota wypłaconego Kredytu wyniosła 25.259.600,00 zł. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fau6p

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DUDA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-699 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kłobucka | | 25 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 319 94 00 | | 022 319 94 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | duda@pkmduda.pl | | www.pkmduda.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 699-17-81-489 | | 411141076 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-02 Dariusz Formela prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fau6p

Podziel się opinią

Share
d2fau6p
d2fau6p