Trwa ładowanie...
ddxhpzm
ddxhpzm
espi

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Emisja obligacji serii S1 (41/2014)

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Emisja obligacji serii S1 (41/2014)
Share
ddxhpzm

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii S1 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 8 października 2014 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii S1 (?Obligacje?). Na jej podstawie Spółka wyemituje nie więcej niż 5000 (pięć tysięcy) sztuk 12-miesięcznych niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii S1 z kuponem odsetkowym o stałym oprocentowaniu. Obligacje zostaną zaoferowane w sposób określony w art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 149. Wartość nominalna jednej Obligacji jest równa jej cenie emisyjnej i wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). Wielkość emisji wyniesie więc do 5.000.000,00 zł (pięciu milionów złotych). Termin przydziału obligacji został ustalony na 17 października 2014 r. Odsetki od Obligacji będą wypłacane kwartalnie (4 kwartalne okresy odsetkowe). Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w dniu wykupu, który przypada na 17
października 2015 r. (tj. 1 rok od dnia przydziału) po ich wartości nominalnej, tj. za kwotę 1 000,00 PLN (jednego tysiąca złotych) za jedną Obligację. Kwota wykupu zostanie wypłacona łącznie z odsetkami za ostatni okres odsetkowy. Warunki emisji przewidują wykup i odkup Obligacji przez Emitenta (w celu umorzenia) przed dniem wykupu, o którym mowa powyżej. Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na wykup obligacji Spółki o najbliższych terminach zapadalności. W związku z faktem, iż obligacje o najbliższych terminach zapadalności są papierami wartościowymi o dwuletnim okresie zapadalności, a odzysk z portfeli wierzytelności (które zostały zakupione za środki pozyskane w drodze emisji tych obligacji) trwa średnio 3-4 razy dłużej, Spółka ? zgodnie z prowadzoną polityką zarządzania finansami ? chce zrolować dług poprzez pozyskanie środków na wykup tychże obligacji w ramach emisji nowej serii Obligacji. Jednocześnie Zarząd informuje, że Emitent prowadzi równoległe działania zmierzające do pozyskania
kapitału na wykup dotychczas wyemitowanych obligacji korporacyjnych, o których informował szczegółowo w raporcie bieżącym nr 37/2014. Jednak w związku z możliwym przesunięciem terminów realizacji tych założeń, konieczne jest podjęcie alternatywnych działań zapewniających terminowe rozliczenie z obligatariuszami. Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 września 2014 r. wynosi 38 162 tys. zł, z czego 27 441 tys. zł to zobowiązania długoterminowe, a 10 721 tys. zł to zobowiązania krótkoterminowe. Emitent do czasu całkowitego wykupu Obligacji będzie starał się utrzymywać relatywnie stały poziom zadłużenia ? stosownie do skali prowadzonej działalności, wykorzystując przy tym finansowanie kapitałem własnym oraz obcym. Z obligacjami związane są wyłącznie świadczenia pieniężne. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-265 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gen. Józefa Bema 2
(ulica) (numer)
+ 48 71 327 28 00 + 48 71 796 91 95
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
898-20-13-160 932894510
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddxhpzm

Podziel się opinią

Share
ddxhpzm
ddxhpzm