Trwa ładowanie...
d40emz8
d40emz8
espi

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (5/2013)

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (5/2013)
Share
d40emz8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o spełnieniu w dniu 28 października 2013 roku przez umowę zawartą pomiędzy Emitentem a Operą Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Opera TFI SA") kryterium uznania umowy za znaczącą. Emitent w dniu 23 maja 2013 roku podpisał umowę z Opera TFI SA, której przedmiotem jest odpłatne zarządzanie całością Portfela Wierzytelności obejmującego Sekurytyzowane Wierzytelności, które będą nabywane przez Revenue Niestendaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Revenue") do tego portfela lub w oparciu o które będą zawierane umowy o Subpartycypację, a także świadczenie usługi Wyceny oraz usługi obsługi prawnej na rzecz Revenue w zakresie dochodzenia Wierzytelności na drodze sądowej lub w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego lub w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym ("Umowa"). Jednocześnie Emitent zaznacza, że jest w
posiadaniu jednego certyfikatu serii A Funduszu Revenue. W zakresie wynagrodzenia przysługującego Emitentowi umowa nie odbiega od standardów rynkowych. Wynagrodzenie uzależnione jest od wartości środków pieniężnych, które zostaną uznane na Rachunku Rozliczeniowym Funduszu, uzyskanych z realizacji świadczeń z Sekurytyzowanych Wierzytelności. Umowa nie określa natomiast wartości portfeli wierzytelności, które w wykonaniu Umowy zostaną przekazane Emitentowi do zarządzania, przez co oszacowanie wartości umowy nie było możliwe, a tym samym kryterium uznania umowy za istotną do dnia 27 października 2013 roku nie zostało spełnione. Umowa przewiduje kary umowne w przypadku naruszenia obowiązków określonych w Umowie, w wysokości od 100 000 PLN do 500 000 PLN uzależnione od rodzaju naruszenia, które mogą być naliczane niezależnie. W dniu 28 października 2013 roku w imieniu Funduszu Revenue należącego do Opera TFI S.A. została podpisana umowa nabycia portfela wierzytelności pomiędzy Funduszem Revenue a spółką T-Mobile
Polska S.A.. Na podstawie przedmiotowej umowy Fundusz Revenue nabył portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej wynoszącej ponad 16 000 000 złotych, który to portfel zostanie przekazany do zarządzania Emitentowi w wykonaniu Umowy o zarządzanie, o której mowa powyżej. W związku z wartością portfela, który zostanie przekazany Emitentowi do zarządzania, a tym samym wartością potencjalnego wynagrodzenia, które będzie przysługiwać Emitentowi z tytułu wykonania Umowy, przedmiotowa Umowa, w opinii Zarządu Spółki, staje się umową znaczącą. Windykacja wierzytelności z sektora B2C jest jednym z zasadniczych filarów działalności Emitenta, stąd Spółka, znając specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, stosuje najbardziej efektywne dla procesu windykacji narzędzia i procedury. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-265 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gen. Józefa Bema 2
(ulica) (numer)
+ 48 71 327 28 00 + 48 71 796 91 95
(telefon) (fax)
kontakt@e-kancelaria.com www.e-kancelaria.com
(e-mail) (www)
898-20-13-160 932894510
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40emz8

Podziel się opinią

Share
d40emz8
d40emz8