Trwa ładowanie...
d2msec5
espi

EAST PICTURES S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA wraz z projektami uchwał (1/2013)

EAST PICTURES S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA wraz z projektami uchwał (1/2013)
Share
d2msec5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EAST PICTURES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA wraz z projektami uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd East Pictures Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000338720, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26.03.2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Michała Łukaszewicza w Warszawie, ul. Wiejska 9, lok. 1A z następującym porządkiem obrad: 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 2. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. 3. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. 4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E i udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dla
dotychczasowych akcjonariuszy 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 8. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki 9. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację praw do akcji (PDA) oraz akcji serii E oraz ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych zmierzających do dematerializacji praw do akcji (PDA) oraz akcji serii E, oraz ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) oraz akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 11. Zamknięcie obrad Proponuje się następujące zmiany Statutu Spółki: Aktualnie obowiązująca treść § 8 Statutu Spółki : § 8. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 330.000,- zł
(trzysta trzydzieści tysięcy złotych). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 (dwadzieścia groszy) każda, b. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. c. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. d. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. 3. Kapitał zakładowy może być pokryty wkładem pieniężnym i/lub niepieniężnym. Proponowana treść § 8 Statutu Spółki po zmianach : § 8. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 530.000,- zł (pięćset trzydzieści tysięcy złotych). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, b. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. c. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. d. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. e. nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. 3. Kapitał zakładowy może być pokryty wkładem pieniężnym i/lub niepieniężnym. Opis procedury związanej z NWZA: 1. Prawo uczestniczenia w NWZA spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą NWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 10 marca 2013 roku. 2. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po
dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.: 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. 3. Zasady
uczestnictwa w zgromadzeniu: 1) Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. 2) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres walne@eastpictures.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. 3) Formularze
pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.eastpictures.pl. w zakładce relacje inwestorskie. 4) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. 4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia: 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt
uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: walne@eastpictures.pl. 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: walne@eastpictures.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 3) Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 5. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień walnego zgromadzenia.
6. Statut spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiadanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń. 7. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eastpictures.pl. w zakładce relacje inwestorskie. 8. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eastpictures.pl. w zakładce relacje inwestorskie. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | EAP Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 26 III 2013 wraz z projektami uchwał.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EAST PICTURES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EAST PICTURES S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-681 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hoża 39/4
(ulica) (numer)
(22) 464-81-26 (22) 502 32 99
(telefon) (fax)
info@eastpictures.pl www.eastpictures.pl
(e-mail) (www)
521-354-53-29 141971378
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Tomasz Tokarski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2msec5

Podziel się opinią

Share
d2msec5
d2msec5