Trwa ładowanie...
d134lpm
espi

ECA - Raport miesięczny za grudzień 2014 wraz z danymi finansowymi (4/2015) - EBI

ECA - Raport miesięczny za grudzień 2014 wraz z danymi finansowymi (4/2015)

Share
d134lpm

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 4 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za grudzień 2014 wraz z danymi finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ECA S.A. przekazuje raport miesięczny za grudzień 2014 r. wraz z danymi finansowymi: 1) Informacje ogólne - tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym W opinii Emitenta nie wystąpiły istotne wydarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, o których Emitent miałby wiedzę, a które mogłyby mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników Emitenta. 2) Realizacja celów emisji. W okresie objętym raportem cele emisyjne Spółki były realizowane na bieżąco. 3) Zestawienie raportów bieżących opublikowanych przez Emitenta w okresie od 1 do 31 grudnia 2014 r.: W systemie EBI: 82/2014 Raport miesięczny za listopad 2014 wraz z danymi finansowymi 81/2014 Transakcje osób mającej dostęp do informacji poufnych 80/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego Tamex Obiekty Sportowe S.A. 79/2014 Korekta raportu nr 77/2014 z dnia 9 grudnia 2014 78/2014 Zmiana firmy komplemetariusza spółce zależnej 77/2014 Sprzedaż udziałów w spółce zależnej 76/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do
badanie sprawozdań finansowych AB S.A. W systemie ESPI: nie publikowano 4) Kalendarz inwestora Nadchodzące wydarzenia: W dniu 12.02.2015 r. opublikowany zostanie raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku. 5) Wynik finansowy za grudzień 2014 r. W ujęciu miesięcznym, Grupa Kapitałowa ECA w grudniu br. wypracowała 501 tyś zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i zanotowała stratę netto na poziomie 257 tyś zł. Wynik ten jest o niespełna 10 tyś niższy od ubiegłorocznego, który wynosił 248 tyś zł straty. Narastająco na koniec grudnia 2014 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły 8,3 mln zł mln zł, a strata netto wyniosła 674 tyś zł. Na koniec grudnia 2013 r. wyniki te prezentowały się następująco: przychody 9,1 mln zł, zysk netto 105 tyś zł. Przekazane przez Emitenta dane za rok 2014 nie zostały zaudytowane. Na wyniki Grupy w głównej mierze wpłynęła ujemna wycena papierów wartościowych oraz wypłacone odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji. Strata na sprzedaży netto na
koniec grudnia 2014 wynosi 50 tyś zł, w analoginczynm okresie roku ubiegłego Grupa zanotowała stratę w wysokości 198 tyś zł. Z uwagi na okres świąteczny oraz czynności związane z zamknięciem roku księgowego (weryfikacja odpisów aktualizujących, rezerw itp.) wyniki z miesiąca grudnia nie oddają w pełni sytuacji Grupy. Widoczny jest jednak wzrost wyniku i rentowności ze sprzedaży netto w ujęciu rocznym, co jest efektem skutecznej restrukturyzacji Grupy ECA. Emitent stale dąży do zwiększenia zyskowności poprzez kompleksową ofertę usług finansowych, intensyfikację działań sprzedażowych i minimalizację kosztów koniecznych. Podstawa prawna: ust. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. ?Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d134lpm

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Roman Seredyńśki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d134lpm

Podziel się opinią

Share
d134lpm
d134lpm