Trwa ładowanie...
d1vpvr7

eCARD S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2012

eCARD S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2012

Share
d1vpvr7
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 43 295 32 840 10 374 7 932
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -424 -508 -102 -123
Zysk (strata) brutto -1 122 -926 -269 -224
Zysk (strata) netto -1 122 -926 -269 -224
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 573 3 816 -856 922
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -245 -324 -59 -78
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 428 -828 821 -200
Przepływy pieniężne netto, razem -389 2 664 -93 644
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 658 17 830 4 564 4 037
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 852 18 402 3 878 4 166
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 830 8 557 2 160 1 937
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 438 9 190 1 575 2 081
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 806 -572 686 -130
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 840 13 240 4 119 2 998
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 84 200 000 66 200 000 84 200 000 66 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,01 -0,01 0,00 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 -0,01 0,00 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,03 -0,01 0,01 0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,03 -0,01 0,01 0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone wg niżej wymienionych zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31.12.2012 roku: 4,0882 zł oraz dla danych porównywalnych wg średniego kursu NBP na dzień bilansowy, tj. na dzień 31.12.2011 roku: 4,4168;- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów środków pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 roku: 4,1736 oraz dla danych porównywalnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku: 4,1401 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31
data przekazania: 2013-02-28
eCARD Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
eCARD S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-387 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Arkońska 11
(ulica) (numer)
058 511 20 02 058 511 20 01
(telefon) (fax)
office@ecard.pl www.ecard.pl
(e-mail) (www)
521-31-03-040 016341786
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU.pdf Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu
2013-02-28 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066

BILANS
w tys.
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe 2 200 2 112 2 244 1 678
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 449 501 657 520
wartość firmy 0 0 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe 886 804 441 321
Należności długoterminowe 865 793 793 770
Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Od pozostałych jednostek 865 793 793 770
Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
Nieruchomości 0 0 0 0
Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 14 353 67
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0
Inne rozliczenia międzyokresowe 0 14 353 67
Aktywa obrotowe 16 458 23 502 15 586 13 266
Zapasy 29 130 328 159
Należności krótkoterminowe 6 198 9 273 6 954 4 609
Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Od pozostałych jednostek 6 198 9 273 6 954 4 609
Inwestycje krótkoterminowe 7 661 11 736 8 050 8 191
Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 661 11 736 8 050 8 191
w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 661 11 736 8 050 8 191
Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 570 2 363 255 307
A k t y w a r a z e m 18 658 25 614 17 830 14 944
PASYWA
Kapitał własny 2 806 2 714 -572 -344
Kapitał zakładowy 16 840 16 840 13 240 13 240
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
Kapitał zapasowy 0 0 2 800 2 800
Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych -12 912 -12 912 -15 686 -15 686
Zysk (strata) netto -1 122 -1 214 -926 -698
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 852 22 900 18 402 15 288
Rezerwy na zobowiązania 56 430 29 0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
długoterminowa 0 0 0 0
krótkoterminowa 0 0 0 0
Pozostałe rezerwy 56 430 29 0
długoterminowe 0 0 0 0
krótkoterminowe 56 430 29 0
Zobowiązania długoterminowe 8 830 8 855 8 557 8 541
Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
Wobec pozostałych jednostek 8 830 8 855 8 557 8 541
Zobowiązania krótkoterminowe 6 438 12 721 9 189 6 276
Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
Wobec pozostałych jednostek 6 438 12 721 9 189 6 276
Fundusze specjalne 0 0 0 0
Rozliczenia międzyokresowe 529 894 626 471
Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
Inne rozliczenia międzyokresowe 529 894 626 471
długoterminowe 0 0 0 0
krótkoterminowe 529 894 626 471
P a s y w a r a z e m 18 658 25 614 17 830 14 944
Wartość księgowa 2 806 2 714 -572 -344
Liczba akcji (w szt.) 84 200 000 84 200 000 66 200 000 66 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,03 0,03 -0,01 -0,01
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 84 200 000 84 200 000 66 200 000 66 200 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,03 0,03 -0,01 -0,01
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe 0 0 0 0
Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 147 43 295 9 276 32 840
od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 913 42 385 9 109 32 588
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 234 911 167 252
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 479 40 572 8 709 30 257
jednostkom powiązanym 0 0 0 0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 259 39 711 8 549 30 016
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 221 861 160 241
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 667 2 724 567 2 583
Koszty sprzedaży 268 1 151 367 1 244
Koszty ogólnego zarządu 466 1 932 499 2 076
Zysk (strata) ze sprzedaży -67 -359 -300 -738
Pozostałe przychody operacyjne 0 60 251 409
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -3 30 0 0
Dotacje 0 0 0 0
Inne przychody operacyjne 3 30 251 409
Pozostałe koszty operacyjne -342 124 82 180
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 7 96
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 9 42 4 12
Inne koszty operacyjne -351 82 70 72
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 276 -424 -131 -508
Przychody finansowe 24 119 85 224
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Odsetki, w tym: 24 119 24 123
od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
Inne 0 0 62 101
Koszty finansowe 209 818 165 642
Odsetki w tym: 178 717 165 642
dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
Inne 30 101 0 0
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 92 -1 122 -211 -926
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto 92 -1 122 -211 -926
Podatek dochodowy 0 0 0 0
część bieżąca 0 0 0 0
część odroczona 0 0 0 0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 92 -1 122 -211 -926
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 122 -926
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 80 254 795 66 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 -0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 80 245 795 66 200 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 -0,01
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 rok 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO) 2 714 -572 -344 354
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
korekty błędów 0 0 0 0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 714 -572 -344 354
Kapitał zakładowy na początek okresu 16 840 13 240 13 240 13 240
Zmiany kapitału zakładowego 0 3 600 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 3 600 0 0
emisji akcji (wydania udziałów) 0 3 600 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 840 16 840 13 240 13 240
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
Kapitał zapasowy na początek okresu 0 2 800 2 800 2 800
Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 900 0 0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 900 0 0
z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
pokrycia straty 0 3 700 0 0
Kapitał zapasowy na koniec okresu 0 0 2 800 2 800
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
zbycia środków trwałych 0 0 0 0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
z tytułu umowy kompensaty obligacji 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
nabycie akcji 0 0 0 0
- agio - kapitał zapasowy 0 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
korekty błędów 0 0 0 0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
0 0 0 0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu 12 912 15 686 15 686 9 532
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
korekty błędów 0 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 912 15 686 15 686 9 532
zwiększenia (z tytułu) 0 926 0 6 153
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 926 0 6 153
odpisy systemu 3DS oraz ukończonych prac rozwojowych 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 3 700 0 0
z kapitału zapasowego 0 3 700 0 0
- z kapitału zakładowego 0 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 12 912 12 912 15 686 15 686
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -12 912 -12 912 -15 686 -15 686
Wynik netto -1 122 -1 122 -926 -926
zysk netto 0 0 0 0
strata netto 1 122 1 122 926 926
odpisy z zysku 0 0 0 0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 2 806 2 806 -572 -572
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2 806 2 806 -572 -572
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 92 -1 122 -211 -926
Korekty razem -3 721 -2 450 478 4 742
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
Amortyzacja 142 561 84 352
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 190 764 170 656
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 7 96
Zmiana stanu rezerw -374 27 15 14
Zmiana stanu zapasów 101 298 -169 -316
Zmiana stanu należności 3 003 683 -2 366 -8
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6 223 -2 724 2 815 4 069
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -558 -2 059 -77 -120
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 629 -3 573 267 3 817
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 0 0 0 0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 171 245 157 324
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 171 245 157 324
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -171 -245 -157 -324
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 0 4 500 0 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 4 500 0 0
Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
Wydatki 275 1 072 251 828
Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 58 311 59 183
Odsetki 217 761 192 645
Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -275 3 428 -251 -828
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 075 -389 -141 2 664
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 075 -389 -141 2 664
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
Środki pieniężne na początek okresu 11 736 8 050 8 190 5 386
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 7 661 7 661 8 049 8 050
o ograniczonej możliwości dysponowania 6 850 6 850 6 928 6 928
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

d1vpvr7

Podziel się opinią

Share
d1vpvr7
d1vpvr7