Trwa ładowanie...
d450o3q
espi

ECHO - Emisja obligacji przez podmioty zależne w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta (52/2014)

ECHO - Emisja obligacji przez podmioty zależne w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta (52/2014)
Share
d450o3q

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ECHO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji przez podmioty zależne w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Echo Investment S.A. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 6 listopada 2014 r. podmioty zależne Emitenta dokonały emisji 10 letnich obligacji o łącznej wartości nominalnej 589 mln PLN, w tym: 1/ ?Echo - SPV 7? spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 431 mln PLN; 2/ Dellia Investments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 98 mln PLN; 3/ Projekt Babka Tower ? ?Grupa Echo? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Kielcach wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 60 mln PLN. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane obligacje są niezabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o Obligacjach. Wszystkie obligacje wyemitowane przez ww. podmioty zależne Emitenta
zostały objęte przez fundusze: ?Forum XXIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty? oraz ?Forum XXXIV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty? oba z siedzibą w Krakowie. Emitent jest bezpośrednio i pośrednio właścicielem wszystkich certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez ww. fundusze. Wyemitowane obligacje stanowią 80% kapitałów własnych Echo Investment S.A., wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku. Obligacje zostały objęte częściowo za środki pieniężne, w pozostałej zdecydowanej części za wkłady niepieniężne z tytułu obniżenia kapitału zakładowego w spółkach zależnych Emitenta (patrz raporty bieżące: Nr 14/2014 z dnia 21/05/2014r.; Nr 19/2014 z dnia 5/06/2014r.; Nr 32/2014 z dnia 10/07/2014r.; Nr 38/2014 z dnia 25/07/2014r.), w tym: 1/ Echo ? SPV 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała wpłatę gotówkową w wysokości 4,79 mln PLN i wierzytelności z tytułu obniżenia kapitału zakładowego w spółkach komandytowo ? akcyjnych z Grupy Kapitałowej Emitenta o łącznej wartości 426,21 mln PLN; 2/ Dellia Investments
spółka akcyjna otrzymała wpłatę gotówkową w wysokości 347 tys. PLN i wierzytelność z tytułu obniżenia kapitału zakładowego w spółce komandytowo ? akcyjnej z Grupy Kapitałowej Emitenta o wartości 97,653 mln PLN; 3/ Projekt Babka Tower ? ?Grupa Echo? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna otrzymała wpłatę gotówkową w wysokości 7,66 mln PLN i wierzytelność z tytułu obniżenia kapitału zakładowego w spółce komandytowo ? akcyjnej z Grupy Kapitałowej Emitenta o wartości 52,34 mln PLN. Powyższe emisje obligacji mają neutralny wpływ na sytuację ekonomiczną Grupy Kapitałowej Emitenta i są związane z procesem zarządzania środkami pieniężnymi Grupy Kapitałowej Echo Investment, gdzie ww. fundusze pełnią w strukturze Grupy Kapitałowej Emitenta rolę podmiotów finansujących projekty inwestycyjne realizowane przez poszczególne spółki celowe Grupy Kapitałowej Echo Investment. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHO WIG - Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
(0-41) 33 33 333 (0-41) 33 32 333
(telefon) (fax)
office@echo.com.pl www.echo.com.pl
(e-mail) (www)
657-023-09-12 290463755
(NIP) (REGON)
d450o3q

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Piotr Gromniak Prezes Zarządu
2014-11-07 Artur Langner Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d450o3q

Podziel się opinią

Share
d450o3q
d450o3q