Trwa ładowanie...
d29z7q9
d29z7q9
espi

ECHO - Umowa o wykonanie stanu surowego Obiektu (38/2013)

ECHO - Umowa o wykonanie stanu surowego Obiektu (38/2013)
Share
d29z7q9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ECHO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa o wykonanie stanu surowego Obiektu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Echo Investment S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 25 września 2013 r. podmiot zależny od Emitenta, spółka "Projekt Echo ? 70" Sp. z o.o. z siedzibą: 25-323 Kielce, al. Solidarności 36; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego w Kielcach pod numerem KRS 0000271630 (dalej: "Spółka") podpisała ze spółką Modzelewski & Rodek Sp. z o.o. z siedzibą: 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 35; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla M. ST. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000187510, (dalej "Wykonawca") umowę o wykonanie stanu surowego (dalej "Umowa") obiektu: Budynek Biurowo-Usługowo-Handlowy "Q22" w Warszawie, Al. Jana Pawła II, ul. Grzybowska wraz z garażem podziemnym, otoczeniem, infrastrukturą zewnętrzną, infrastrukturą drogową, uzbrojeniem podziemnym, parkingami oraz zagospodarowaniem terenu. Wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy, jest ryczałtowe i wynosi: 98.500.000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy złotych) netto. Do wynagrodzenia dolicza się należny podatek od towarów i usług VAT. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy równoznaczny jest z datą podpisania Umowy, a termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy został określony w Umowie na 30 września 2015 r. Umowa zawiera postanowienia umożliwiające naliczenie przez Spółkę kar umownych typowych dla tego rodzaju umów których łączna wartość nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy a jeżeli szkoda przekracza wysokość kary umownej, Spółka może żądać odszkodowania uzupełniającego. Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryteriów kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHO WIG - Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
(0-41) 33 33 333 (0-41) 33 32 333
(telefon) (fax)
office@echo.com.pl www.echo.com.pl
(e-mail) (www)
657-023-09-12 290463755
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Piotr Gromniak Prezes Zarządu
2013-09-26 Artur Langner Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d29z7q9

Podziel się opinią

Share
d29z7q9
d29z7q9