Trwa ładowanie...
d2l6lna
espi
17-11-2010 11:15

ECHO - Zawarcie znaczących umów z Tesco Polska Sp. z o.o. (39/2010)

ECHO - Zawarcie znaczących umów z Tesco Polska Sp. z o.o. (39/2010)

d2l6lna
d2l6lna

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ECHO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczących umów z Tesco Polska Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Echo Investment SA (Emitent), w wykonaniu obowiązku o którym mowa w art. 57 ust.3 w związku z art. 56 ust.1 pkt. 1 ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. nr 184 poz.1539), przekazuje do publicznej wiadomości informacje poufne, których przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. z 2006r. Nr 67 poz. 476).W związku z zawarciem w dniu 28 października 2010 roku pomiędzy spółką zależną Echo-Veneda Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (Wynajmujący), a spółką Tesco (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Najemca) umowy najmu (Umowa), łączna wartość umów zawartych i aneksowanych przez podmioty zależne od
Emitenta z Najemcą w okresie ostatnich 12-miesięcy przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Emitenta i wyniosła 121.740.285 PLN netto (w tym 17,69 mln EUR, co na dzień zawarcia niniejszej Umowy, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość 70.273.525 PLN). Umową o najwyższej wartości jest wskazana powyżej Umowa z dnia 28 października 2010 roku zawarta pomiędzy Wynajmujący a Najemcą.Na podstawie zawartej Umowy Wynajmujący zobowiązał się do wynajęcia ok. 7.591 mkw. powierzchni handlowej w przygotowywanym do realizacji centrum handlowym Galeria Veneda w Łomży przy ul. Zawadzkiej i Gen. W. Sikorskiego (Centrum). Najemca prowadzić będzie w Centrum działalność handlową i/lub usługową w postaci hipermarketu spożywczo-przemysłowego o nieograniczonym asortymencie towarów dla analogicznych sklepów sieci Tesco w Polsce.Centrum oddane zostanie Najemcy na okres 10 lat liczony od dnia jego otwarcia. Szacunkowa wartość Umowy wynosi 26,03 mln PLN. Data otwarcia Centrum nastąpi w terminie nie później niż 22
miesięcy od dnia uzyskania przez Wynajmującego pozwolenia na budowę Centrum i uzyskania finansowania na jego realizację.Wynajmującemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie do 30 lipca2012 roku w przypadku nie uzyskania przez Wynajmującego środków na finansowanie budowy Centrum przez bank lub nieuzyskania przez Wynajmującego pozwolenia na budowę w terminie do 30 czerwca 2012 roku. Najemca może rozwiązać umowę, jeśli Wynajmujący nie uzyska ostatecznego pozwolenia na budowę w terminie do dnia 30 listopada 2012 roku. W przypadku nie uzyskania przez Wynajmującego pozwolenia na budowę Centrum do dnia 30 czerwca 2013 roku niniejsza umowa ulegnie rozwiązaniu.Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych, których wysokość może wynieść 1,5 mln PLN. Podstawą do naliczenia kary umownej dla Najemcy jest odstąpienie przez Najemcę od Umowy z winy Wynajmującego, zaś dla Wynajmującego odstąpienie przez Wynajmującego od Umowy z winy Najemcy. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, których wartość może przekroczyć wysokość tych kar.Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta.Planowana realizacja centrum handlowego Galeria Veneda w Łomży wynika z przyjętej strategii, zgodnie z którą Grupa Kapitałowa Echo Investment realizuje projekty w sektorze centrów handlowo-rozrywkowych. Obiekt oferował będzie ok. 15.400 mkw. powierzchni na wynajem.Do dnia podania powyższych informacji do publicznej wiadomości, Emitent traktował je jako informacje poufne - w rozumieniu zapisu art. 60 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, które, na podstawie par. 2 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji
poufnych (Dz. U. z 2006r. Nr 67 poz. 476) i w związku z art. 57 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.)?opóźnił w przekazaniu do publicznej wiadomości.Podstawa prawna: §56 ust.1 pkt.1 i §57 ust.3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2l6lna

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-17 Piotr Gromniak Prezes Zarządu
2010-11-17 Artur Langner Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2l6lna
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2l6lna