Trwa ładowanie...
d1odsjk
espi

EFEKT - uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 listopada 2014 roku (21/2 ...

EFEKT - uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 listopada 2014 roku (21/2014)
Share
d1odsjk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EFEKT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 listopada 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 18 listopada 2014 roku: UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. w Krakowie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bogumiła Przybyłę. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 897.406 % udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53.89 łączna liczba ważnych głosów: 1.460.306 w tym: głosów ?za? 1.460.306, głosów ?przeciw? 0, głosów ?wstrzymujących się? 0. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. w Krakowie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie §23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby: 1) Józefa Błachuta 2) Marka Bartkiewicza 3) Stanisława Kusa Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 897.456 % udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53.90 łączna liczba ważnych głosów: 1.460.556 w tym: głosów ?za? 1.460.556, głosów ?przeciw? 0, głosów ?wstrzymujących się? 0. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. w Krakowie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz
zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru członka Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 897.406 % udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53.89 łączna liczba ważnych głosów: 1.460.306 w tym: głosów ?za? 1.460.306, głosów ?przeciw? 0, głosów ?wstrzymujących się? 0. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. w Krakowie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 1
Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady złożoną przez Jana Leśniaka wybiera w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Bogumiła Adamka. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 897.466 % udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53.90 łączna liczba ważnych głosów: 1.460.566 w tym: głosów ?za? 1.460.556, głosów ?przeciw? 10, głosów ?wstrzymujących się? 0. Akcjonariusz reprezentujący 5 głosów i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 5 głosów zgłosili sprzeciw do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. w Krakowie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej złożoną przez Romana Niestroja, wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej
?efekt? S.A. Pana Bogumiła Adamka. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 897.466 % udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53.90 łączna liczba ważnych głosów: 1.460.566 w tym: głosów ?za? 1.460.556, głosów ?przeciw? 10, głosów ?wstrzymujących się? 0. Akcjonariusz reprezentujący 5 głosów i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 5 głosów zgłosili sprzeciw do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. w Krakowie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: §1. 1. Z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne, ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości: 1) 400 % przeciętnego wynagrodzenia członkowi Rady pełniącemu
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 2) 250 % przeciętnego wynagrodzenia członkowi Rady pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; 3) 200 % przeciętnego wynagrodzenia pozostałym członkom Rady 2. Przez przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS za miesiąc poprzedzający naliczenie wynagrodzenia. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest miesięcznie z dołu. §2. 1. Postanowienia niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem uchwalenia i znajdują zastosowanie poczynając od wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej za miesiąc grudzień 2014 roku. 2. W związku z podjęciem niniejszej uchwały z dniem 30 listopada 2014 roku przestaje obowiązywać uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
897.466 % udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53.90 łączna liczba ważnych głosów: 1.460.566 w tym: głosów ?za? 1.460.556, głosów ?przeciw? 10, głosów ?wstrzymujących się? 0. Akcjonariusz reprezentujący 5 głosów i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 5 głosów zgłosili sprzeciw do niniejszej uchwały. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA
(pełna nazwa emitenta)
EFEKT Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-323 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Opolska 12
(ulica) (numer)
012 420 33 30 012 420 33 44
(telefon) (fax)
korporacja@efektsa.pl www.efektsa.pl
(e-mail) (www)
6760077402 001413856
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Jadwiga Chachlowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1odsjk

Podziel się opinią

Share
d1odsjk
d1odsjk