Trwa ładowanie...
d3rpqji
espi

EFEKT - uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014 roku (9/2014)

EFEKT - uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014 roku (9/2014)
Share
d3rpqji

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EFEKT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2014 roku: UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. w Krakowie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bogumiła Przybyło. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 882.703 % udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,01% łączna liczba ważnych głosów: 1.367.603 w tym: głosów "za" 1.367.603, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. w Krakowie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby: 1) Józef Błachut 2) Marek Bartkiewicz 3) Stanisław Kus liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 886.533 % udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,24% łączna liczba ważnych głosów: 1.371.633 w tym: głosów "za" 1.371.633, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. w Krakowie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Mandatowo ? Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania
uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2013 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2013 roku. 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ?efekt? za rok obrotowy 2013. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego; b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ?efekt? za rok obrotowy 2013. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2013. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 889.883 % udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,44% łączna liczba ważnych głosów: 1.374.783 w tym: głosów "za" 1.374.783, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. w Krakowie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i wykorzystania funduszu motywacyjnego I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza: 1.
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 62.479 tys. zł; 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wykazujący zysk netto w wysokości 4.311 tys. zł; 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.886 tys. zł; 5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.453 tys. zł; 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013. II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez Walne Zgromadzenie regulaminów, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania
kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2013. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 889.883 % udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,44% łączna liczba ważnych głosów: 1.374.783 w tym: głosów "za" 1.374.783, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. w Krakowie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ?efekt? za rok obrotowy 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ?efekt? za rok obrotowy 2013 obejmujące: 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień
31.12.2013 roku, które po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań zamyka się sumą 110.858 tys. zł; 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wykazujące zysk netto w kwocie 2.630 tys. zł; 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.147 tys. zł; 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.486 tys. zł; 6) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 7) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ?efekt? w 2013 roku. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 889.933 % udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,44% łączna liczba ważnych głosów: 1.375.033 w tym: głosów "za" 1.375.033, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. w Krakowie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków: 1) Panu Bogumiłowi Adamkowi - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku; 2) Pani Jadwidze Chachlowskiej - Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku; 3) Pani Oldze Lipińskiej-Długosz - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 804.483 % udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,31% łączna liczba ważnych głosów: 1.187.783 w tym: głosów "za" 1.187.783, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej
?efekt? S.A. w Krakowie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków: 1) Panu Romanowi Niestrojowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku; 2) Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku; 3) Panu Janowi Leśniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku; 4) Panu Aleksandrowi Skalbmierskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku; 5) Panu Ryszardowi Rudzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 799.037 % udział tych
akcji w kapitale zakładowym: 47,99% łączna liczba ważnych głosów: 1.129.637 w tym: głosów "za" 1.124.345, głosów "przeciw" 5.292, głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. w Krakowie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2013: zysk bilansowy netto za rok 2013 wynoszący 4.311.272,22 zł przeznacza się na: 1) dywidendę 1.101.603,75 zł; 2) kapitały rezerwowe 3.086.363,66 zł; 3) kontynuację ubezpieczeń na warunkach III filaru 120.000,00 zł; 4) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 3.304,81 zł. II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,65 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję
uprzywilejowaną wynosi 0,78 zł (brutto). III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 3 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 17 września 2014 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 1 października 2014 roku. IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 889.933 % udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,44% łączna liczba ważnych głosów: 1.375.033 w tym: głosów "za" 1.375.033, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0. Podczas walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z podjętych uchwał. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA
(pełna nazwa emitenta)
EFEKT Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-323 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Opolska 12
(ulica) (numer)
012 420 33 30 012 420 33 44
(telefon) (fax)
korporacja@efektsa.pl www.efektsa.pl
(e-mail) (www)
6760077402 001413856
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Bogumił Adamek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rpqji

Podziel się opinią

Share
d3rpqji
d3rpqji