Trwa ładowanie...
d1wf74w
espi

EKO HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

EKO HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012
Share
d1wf74w
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 048 070 1 505 937 251 119 363 744
Koszt własny sprzedaży 810 065 1 188 587 194 093 287 091
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -78 929 10 412 -18 911 2 515
Zysk (strata) brutto -83 804 4 043 -20 080 977
Zysk (strata) netto -74 761 2 736 -17 913 661
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -1,54 0,06 -0,37 0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 154 22 761 5 308 5 498
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 902 -21 662 1 414 -5 232
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -29 599 -32 732 -7 092 -7 906
Aktywa trwałe 182 133 249 800 44 551 56 557
Aktywa obrotowe 143 932 329 548 35 207 74 612
Zobowiązania razem 209 543 370 221 51 256 83 821
w tym zobowiązania krótkoterminowe 180 043 327 748 44 040 74 205
Kapitał własny 132 179 209 302 32 332 47 388
Kapitał podstawowy 4 862 4 862 1 189 1 101
Liczba akcji w sztukach 48 437 701 48 859 765 48 437 701 48 859 765
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,73 4,28 0,67 0,97
wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej EKO Holding
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
EKO Holding raport IVQ 2012.pdf rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 Grupy EKO Holding

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-02-27
EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO HOLDING S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
51-114 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paprotna 3
(ulica) (numer)
(71) 395 56 00 (71) 395 56 01
(telefon) (fax)
zarzad@eko.pl www.ekoholdingsa.pl
(e-mail) (www)
895-18-13-652 932994186
(NIP) (REGON)
d1wf74w

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Włodzimierz Karandyszowski Prezes Zarządu
2013-02-27 Marcin Wower Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wf74w

Podziel się opinią

Share
d1wf74w
d1wf74w