Trwa ładowanie...
d1y28k8

ELBUDOWA - Raport roczny R 2013

ELBUDOWA - Raport roczny R 2013

Share
d1y28k8
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży ogółem 853 547 974 061 202 695 233 386
Zysk z działalności operacyjnej 19 690 17 356 4 676 4 159
Zysk brutto przed opodatkowaniem 20 911 22 023 4 966 5 277
Zysk netto okresu obrotowego z działalności kontynuowanej 13 306 19 325 3 160 4 630
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 56 744 26 417 13 475 6 330
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (10 096) (15 427) (2 398) (3 696)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (15 995) (8 129) (3 798) (1 948)
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych 30 653 2 861 7 279 686
Aktywa trwałe 217 995 213 873 52 564 52 315
Aktywa obrotowe 544 413 469 066 131 273 114 736
Aktywa, razem 762 408 682 939 183 837 167 051
Zobowiązania długoterminowe 18 598 20 036 4 485 4 901
Zobowiązania krótkoterminowe 419 458 344 355 101 142 84 231
Zobowiązania, razem 438 056 364 391 105 627 89 132
Kapitał własny 324 352 318 548 78 210 77 919
Kapitał zakładowy (po przeszacowaniu) 26 375 26 375 6 360 6 451
Liczba akcji (w sztukach) 4 747 608 4 747 608 4 747 608 4 747 608
Wartość księgowa na jedną akcję 68,32 67,10 16,47 16,41
Poszczególne dane finansowe za 2013 i 2012 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:a) poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień:- 31.12.2013 roku - 4,1472 zł/EUR,- 31.12.2012 roku - 4,0882 zł/EUR,b) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego:- od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku - 4,2110 zł/EUR,- od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku - 4,1736 zł/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
R za 2013 rok.pdf Raport roczny R za 2013 rok
Selected Data 2013.pdf Selected Data 2013
Auditors Opinion 2013.pdf Auditors Opinion 2013
Annual Report 2013.pdf Annual Report 2013
Directors Report 2013.pdf Directors Report 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1y28k8

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROBUDOWA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELBUDOWA | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Porcelanowa | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 25 90 100 | | 032 20 52 760 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | elbudowa@elbudowa.com.pl | | elbudowa.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-01-35-506 | | 271173609 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu
2014-03-21 Ariusz Bober Członek Zarządu
2014-03-21 Janusz Juszczyk Członek Zarządu
2014-03-21 Arkadiusz Klimowicz Członek Zarządu
2014-03-21 Adam Świgulski Członek Zarządu
2014-03-21 Sławomir Wołek Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Sylwia Wojtas Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1y28k8

Podziel się opinią

Share
d1y28k8
d1y28k8