Trwa ładowanie...
d4mb9k9
d4mb9k9
espi

ELBUDOWA - Udział funduszy zarządzanych przez PKO BP BANKOWY PTE SA w ogólnej liczbie głosów na W...

ELBUDOWA - Udział funduszy zarządzanych przez PKO BP BANKOWY PTE SA w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki (20/2013)
Share
d4mb9k9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELBUDOWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Udział funduszy zarządzanych przez PKO BP BANKOWY PTE SA w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku, Zarząd ELEKTROBUDOWY SA informuje, że w dniu 23 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienie od PKO BP Bankowego Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA o następującej treści: W nawiązaniu do naszego pisma z dnia 17 kwietnia 2013 roku informującego o przekroczeniu 5-procentowego progu łącznego udziału PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej zwanego "PKO OFE") oraz Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT (dalej zwanego "OFE POLSAT") w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką") oraz na podstawie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2009 roku ? Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.), PKO OFE reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną, przedstawia poniższą
informację uzupełniającą. Na dzień 19 lipca 2013 r., w związku z zakończeniem likwidacji OFE POLSAT i przejęciem w tym dniu przez PKO OFE aktywów OFE POLSAT, liczba akcji Spółki posiadanych przez PKO OFE wyniosła 284 889 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć), co stanowi 6,0007% udziału w kapitale zakładowym Spółki, a liczba głosów z powyższych akcji wyniosła 284 889 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć), co stanowi 6,0007% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Bezpośrednio przed dniem zakończenia likwidacji OFE POLSAT, PKO OFE posiadał 102 274 (słownie: sto dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery) akcje Spółki (co stanowiło 2,1542% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dające prawo do 102 274 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 2,1542% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zaś OFE Polsat posiadał 182 615 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset
piętnaście akcji Spółki (co stanowiło 3,8465% udziału w kapitale zakładowy spółki), dających prawo do 182 615 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki (stanowiących 3,8465% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym Zgromadzeniu Spółki). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Reffering to the Current Report 8/2013, dated on 18 April 2013, the Management Board of ELEKTROBUDOWA SA informs that on 23 July 2013 a notice has been received from PKO BP Bankowego Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA which reads as follows:According to our letter, dated on 17 April 2013 indicating that the 5% percent threshold is exceeded total share PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego (hereinafter referred to as „PKO OFE”) and Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT (hereinafter referred to as „OFE POLSAT”) in the total number of votes in the General Meeting of ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna (hereinafter as „Company”) and based on Article 69.1.1 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies (consolidated text of 2009 – Dz. U. No. 185 item 1439, as amended), PKO OFE represented by PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną, shows the following supplementary information.As of
July 19, 2013, in connection with the liquidation of OFE POLSAT and acquisition on that date by PKO OFE assets of OFE POLSAT, the number of shares of the Company held by PKO OFE was 284 889 (two hundred eighty four thousand eight hundred and eighty eight) representing 6,0007% of the Company’s share capital, conferring to 284 889 (two hundred eighty four thousand eight hundred and eighty eight) votes in the General Meeting of the Company, which is 6,0007% share in total votes in the General Meeting of the Company.Immediately before the completion of the liquidation OFE POLSAT, PKO OFE held 102 274 (one hundred and two thousand two hundred and seventy four) shares of the Company (which is 2,1542% of the Company’s share capital), conferring to 102 274 votes in the Annual General Meeting, while OFE POLSAT had 182 615 (one hundred eighty two thousand six hundred and fifteen) shares of the Company, conferring to 182 615 votes in the General Meeting of the Company (representing 3,8465% in the total number of votes
in the General Meeting of the Company). | | |
| | | | |

d4mb9k9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROBUDOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
ELBUDOWA Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Porcelanowa 12
(ulica) (numer)
(032) 25 90 100 032 20 52 760
(telefon) (fax)
elbudowa@elbudowa.com.pl elbudowa.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-35-506 271173609
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu
2013-07-24 Jan Wilk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mb9k9

Podziel się opinią

Share
d4mb9k9
d4mb9k9