Trwa ładowanie...
d34vucc

ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawarciu umowy znaczącej (41/2014)

ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawarciu umowy znaczącej (41/2014)

Share
d34vucc

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 24.11.2014r., podpisaną w dniu 20.11.2014r., umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym MIAZGA Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. W ramach ww. umowy ELEKTROTIM S.A. (Zamawiający) zlecił Przedsiębiorstwu Budowlanemu MIAZGA Sp. z o.o. (Wykonawca) wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych na zadaniu 55119 pn. ?Przebudowa uniwersalnej strzelnicy bojowej ? Biedrusko?. Wartość przedmiotu umowy to wynagrodzenie brutto 14.330.102,66 zł (słownie: czternaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy sto dwa złote 66/100), netto 11.650.489,97 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 97/100). Termin zakończenia całości
robót budowlanych ustalony został na 01.11.2015r. Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w niniejszej umowie; b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie całości umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w niniejszej umowie; c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie części umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za część niewykonaną lub niewłaściwie wykonaną, d) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (w tym za nie uzyskanie w terminie pozwolenia na użytkowanie z winy Wykonawcy) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu wykonania umowy; e) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek
stwierdzonych przy odbiorze technicznym lub końcowym lub wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji ? w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego Wykonawcy na usunięcie wad i inne. Zamawiający zastrzegł w umowie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A. Spółka ELEKTROTIM S.A. raportem bieżącym nr 30/2014 z dnia 17.10.2014r. informowała o zawarciu z Wojskowym Zarządem Infrastruktury w Poznaniu umowy na wykonanie przez ELEKTROTIM S.A. robót budowlanych na zadaniu pn. "Przebudowa uniwersalnej strzelnicy bojowej - Biedrusko. Niniejszy komunikat dotyczy zawarcia umowy znaczącej na podwykonawstwo robót w ramach ww. zadania.. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34vucc

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROTIM S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 54-156 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Stargardzka | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 352 13 41 | | 71 351 48 39 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@elektrotim.pl | | www.elektrotim.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 894-24-60-042 | | 931931108 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Zbigniew Pawlik Członek Zarządu
2014-11-25 Sławomir Cieśla Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34vucc

Podziel się opinią

Share
d34vucc
d34vucc